Tekstuelle intervaller

Der anvendes tekstuelle intervaller flere steder i IMS:

I de fleste tilfælde vil disse intervaller være kombineret med andre kriterier som f.eks. afdeling eller delopstilling. For et tekstuelt interval skelnes der aldrig mellem store og små bogstaver. Tre områder vil blive beskrevet i det følgende:


Søgning på klassifikation

Ved søgning efter materialer og titler på siderne til materiale- og titelhåndtering kan man vælge at angive et interval for klassifikationen. Dette fungerer på følgende måde:


Følgende tabel indeholder eksempler på klassifikationssøgninger:

Start Slut Betydning
* * Ingen begrænsning på klassifikation
* 19 Fra starten af alfabetet til og med '19'
* 19? Fra starten af alfabetet til og med alt der starter med '19'
12 * Fra '12' og resten af alfabetet
12 19 Alt fra '12' til og med '19'
12 19? Alt fra '12' til og med alt der starter med '19'
12 12? Alt der starter med '12'
12.3 Kun den eksakte værdi '12.3'
12.3 12.3 Kun den eksakte værdi '12.3'

Konfiguration af klassifikation ved definition af materialetykkelser og livscyklusregler

Ved konfiguration af et klassifikationsinterval på en materialetykkelsesdefinition eller en livscyklusregel skal dette overholde følgende regler:

 • Der er to felter til hhv. start og slut på intervallet
 • Som udgangspunkt er begge felterne udfyldt med "*", hvilket betyder, at der ikke sættes begrænsninger på klassifikationen.
 • Udfyldes start-feltet (og slut-feltet indeholder "*"), betyder det, at kun materialer med klassifikation fra og med denne værdi medtages.
 • Udfyldes slut-feltet (og start-feltet indeholder "*"), betyder det, at kun materialer med klassifikation til og med denne værdi medtages. Der er som udgangspunkt ingen trunkering, så hvis der indtastes "22.1", vil dette ikke matche materialer med klassifikation "22.16".
 • Udfyldes begge felter, gælder begge begrænsninger – altså matches kun materialer, der har klassifikation, der ligger mellem de to værdier (begge inklusive).
 • Der kan i slut-feltet anvendes trunkering ved at sætte et spørgsmålstegn "?" sidst i det indtastede. Dette betyder, at materialer med klassifikation, der matcher indtastningen før spørgsmålstegnet, medtages, selv om materialets klassifikation måtte indeholde et eller flere efterfølgende tegn. Hvis der indtastes "22.1?", vil dette altså også matche materialer med klassifikation "22.16".
 • Der må ikke anvendes spørgsmålstegn i start-feltet – og kun i slutningen af slut-feltet
 • Hvis der indtastes noget i start-feltet, der slutter på et spørgsmålstegn, vil dette automatisk blive overført til slut-feltet, og spørgsmålstegnet fjernes fra startfeltet. Eksempelvis bliver "12?" til "12" ... "12?".

Følgende tabel indeholder eksempler på klassifikationsintervaller, som overholder ovenstående regler:

Start Slut Betydning
* * Ingen begrænsning på klassifikation
* 19 Fra starten af alfabetet til og med '19'
* 19? Fra starten af alfabetet til og med alt der starter med '19'
12 * Fra '12' og resten af alfabetet
12 19 Alt fra '12' til og med '19'
12 19? Alt fra '12' til og med alt der starter med '19'
12 12? Alt der starter med '12'
12.3 12.3 Kun den eksakte værdi '12.3'

Anvendelse af klassifikation og alfabetisering i opstillingsgruppe-definitioner

I en definition af en opstillingsgruppes indhold kan der lægges afgrænsninger på både klassifikation og alfabetisering. Virkemåden af disse afgrænsningsmuligheder afhænger af, hvordan man har valgt at sortere materialerne inden for opstillingsgruppen. Der er mulighed for at vælge for opstillingsgruppen, om man vil have materialerne sorteret efter deres klassifikation, inden de sorteres efter deres alfabetisering. I modsat fald sorteres udelukkende efter alfabetisering.

Hvis der vælges, at opstillingsgruppen udelukkende sorteres alfabetisk, kan der ikke lægges afgrænsning på klassifikationen. Der kan angives et alfabetisk udsnit (sammen med betingelser for de øvrige profiloplysninger: opstilling, delopstilling osv.). Hvis det er valgt, at opstillingsgruppen sorteres efter klassifikation, kan der for hver definition defineres ét interval, der kombinerer egenskaber for klassifikation og alfabetisering. Der kan altså angives et start-punkt, der består af en klassifikationsværdi og evt. en alfabetiseringsværdi, og tilsvarende kan slut-punktet angives med en klassifikationsværdi og evt. en alfabetiseringsværdi.

Klassifikation- og alfabetiseringsafgrænsningen fungerer på den måde, at alfabetiseringen kun finjusterer "enderne" for klassifikationsintervallet. For de klassifikationsværdier, der ligger imellem disse ender, er der ingen alfabetiseringsmæssig afgrænsning. Dette kan også betragtes som tre materialeudsnit:

 • Materialer, der præcis rammer klassifikation-start, og har alfabetisering på eller efter alfabetisering-start
 • Materialer, der har klassifikation mellem (men ikke inklusive) klassifikation-start/slut uanset alfabetisering
 • Materialer, der præcis rammer klassifikation-slut, og som har alfabetisering før eller på alfabetisering-slut

Eksempel: I en definition angives, at klassifikation-start er '13.1', og alfabetisering-start er 'G'. Klassifikation-slut angives til '13.3', og alfabetisering-slut angives til 'K'. Dette betyder nu, at alle materialer, fra '13.1' 'G' til '13.3' 'K' er med. Dette indeholder bl.a. alle materialer med klassifikation 13.2, uanset deres alfabetisering. Hvis vi forestiller os følgende 9 materialer, hver nævnt med deres klassifikation (nedad) og alfabetisering (henad), kunne det se sådan ud:

"13.1" og "Briz" "13.1" og "Jens" "13.1" og "Trap"
"13.2" og "Briz" "13.2" og "Jens" "13.2" og "Trap"
"13.3" og "Briz" "13.3" og "Jens" "13.3" og "Trap"

De gule markeringer angiver, hvilke materialer der bliver ramt af intervallet i eksemplet. Logikken er, at når materialerne placeres på hylden sorteret først efter klassifikation og dernæst efter alfabetisering, så vil man altid ramme et sammenhængende interval af materialer. Dette er illustreret her:

Klassifikation "13.1" og alfabetisering "Briz"
Klassifikation "13.1" og alfabetisering "Jens"
Klassifikation "13.1" og alfabetisering "Trap"
Klassifikation "13.2" og alfabetisering "Briz"
Klassifikation "13.2" og alfabetisering "Jens"
Klassifikation "13.2" og alfabetisering "Trap"
Klassifikation "13.3" og alfabetisering "Briz"
Klassifikation "13.3" og alfabetisering "Jens"
Klassifikation "13.3" og alfabetisering "Trap"

Note: Man kan godt lade en definition afgrænse til én specifik klassifikations-værdi og anvende et alfabetisk udsnit deraf. Dette kræver blot, at man sorterer efter klassifikation og angiver denne klassifikation som både start- og slutklassifikation (f.eks. "17.4" "A" til "17.4" "J").


Brugergrænseflademæssigt – uden sortering på klassifikation:

Hvis opstillingsgruppen er angivet til, at der ikke sorteres efter klassifikation, er der i definitionerne ikke mulighed for at angive klassifikation. Der er felter til hhv. alfabetisering-start og alfabetisering-slut. Felterne er som udgangspunkt udfyldt med "*", hvilket betyder, at der ikke lægges begrænsninger på alfabetiseringen. Begge felter kan udfyldes uafhængigt af hinanden. Der må anvendes trunkering (?) i enden af alfabetisering-slut.


Brugergrænseflademæssigt – med sortering på klassifikation:

Hvis opstillingsgruppen er angivet til, at der sorteres efter klassifikation, er der 4 felter (klassifikation-start, alfabetisering-start, klassifikation-slut og alfabetisering-slut). Felterne er som udgangspunkt udfyldt med værdien "*", hvilket betyder, at der ikke lægges begrænsninger på hverken klassifikation og alfabetisering. Der gælder desuden, at:

 • Hvis klassifikation-start er '*', må der ikke angives noget i alfabetisering-start
 • Hvis klassifikation-slut er '*', må der ikke angives noget i alfabetisering-slut
 • Der må kun anvendes trunkering "?" i enden af klassifikation-slut, hvis alfabetisering-slut er '*'
 • Der må anvendes trunkering '?' i enden af alfabetisering-slut
 • Ingen felter må være helt tomme

De forskellige kombinationsmuligheder for starten på materialeudsnittet er angivet i denne tabel:

Klassifikation Alfabetisering Betydning
* * Fra starten
13 * Fra starten af klassifikation '13'
13 P Fra klassifikation '13' ved 'P'

De forskellige kombinationsmuligheder for slutningen på materialeudsnittet er angivet i denne tabel:

Klassifikation Alfabetisering Betydning
* * Indtil slutningen
16 * Indtil og med klassifikation '16' – hele alfabetet
16? * Indtil og med klassifikation, der starter med '16' – hele alfabetet
16 D Indtil klassifikation '16' til og med 'D'
16 D? Indtil klassifikation '16' til og med alt der starter med 'D'