Beregning af et materiales tykkelse

Da et materiales præcise tykkelse sjældent er kendt, anvendes i stedet en tykkelse beregnet ud fra materialets sideantal (hvis dette er overført sammen med titlen fra BS) kombineret med et sæt data til beregning af tykkelsen.

Konfigurationen af data til brug for beregning af materialers tykkelser består af to dele:

Hver del består af en prioriteret liste med tykkelsesdefinitioner. En tykkelsesdefinition består af følgende elementer:

Alle felter (på nær positionen og tykkelserne) kan være <Ikke angivet>, hvilket betyder "hvad-som-helst", og feltet har så ingen betydning, når tykkelsesdefinitionen skal matches med et materiale.

Da der er tale om prioriterede lister, må de enkelte tykkelsesdefinitioner gerne udpege overlappende mængder materialer.

Når tykkelsen af et materiale skal beregnes, afgøres først, om der er et kendt sideantal for materialet. Dette bestemmer, om det er det ene eller det andet sæt tykkelsesdefinitioner, der skal anvendes. Herefter matches materialet med tykkelsesdefinitionerne. Den første tykkelsesdefinition i prioriteringsrækkefølgen, der matcher materialet, anvendes til tykkelsesberegningen. Matcher materialet ikke nogen af tykkelsesdefinitionerne, anvendes defaults fra systemets generelle systemparametre.

Hvis sideantallet er kendt, anvendes dette sammen med sidetykkelsen til at estimere tykkelsen af materialet. For nogle materialer vil tykkelsen af omslaget være betydelig i forhold til tykkelsen af siderne, og det er derfor muligt også at specificere en tykkelse for omslaget. Den samlede tykkelse for materialet beregnes som sidetykkelsen * sideantallet + omslagstykkelsen. Det skal bemærkes, at sideantallet fra BS typisk ikke angiver antallet af ark papir, da der er trykt på begge sider af papiret. Dette skal der tages højde for, når sidetykkelsen lægges ind i tykkelsesdefinitionerne.

Hvis sideantallet er ukendt, angiver tykkelsesdefinitionen materialets tykkelse direkte.

Beregningsalgoritmen er sammenfattet i dette rutediagram:

Rutediagram

I web-klienten kan de to sæt tykkelsesdefinitioner ses og redigeres. Da tykkelsesdefinitionerne kan udpege overlappende mængder af materialer, er prioriteringsrækkefølgen inden for hver liste vigtig. Rækkefølgen kan frit ændres.

De globale defaults for sidetykkelse og omslagstykkelse for materialer med sidetal fås fra parametrene "Default sidetykkelse" og "Default omslagstykkelse".

Den globale default for tykkelsen af materialer uden sidetal fås fra parameteren "Default materialetykkelse".

Bemærk: Ændringer i tykkelsesdefinitionerne og de ovennævnte parametre kan potentielt påvirke rigtig mange materialer.
Derfor udføres genberegninger af materialernes tykkelse ikke med det samme, da det kan forårsage lang ventetid og forsinkelser i systemet.
Genberegninger foretages i det tidsvindue, der er defineret af de to systemparametre "Starttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer" og "Sluttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer".