Opstillingsgrupper

På en almindelig udlånsfilial er det ikke lige meget, hvor et materiale placeres, når det sættes "på plads". Lokaliteterne på filialen er dedikerede til forskellige materialer, så fagbøger om heste ikke står blandet sammen med krimier. Inden for en filial er lokaliteterne således udpeget til at indeholde materialer af forskellig slags. Overordnet opdeler man typisk efter afdeling, og derunder er fagbøger typisk placeret efter deres DK5-gruppe, og skønlitteratur er placeret efter opstilling/delopstilling. Ofte vil man ikke udelukkende udpege enkelte lokaliteter til et bestemt udsnit af materialerne, men materialerne kan brede sig over flere lokaliteter (f.eks. flere hylder), uden at der holdes stramt styr på, hvilke materialer der hører til på hvilken specifik lokalitet.

For at understøtte alt dette arbejder IMS med såkaldte opstillingsgrupper, der er de enkelte filialers egne "sammenklumpninger" af materialer og lokaliteter efter behov. Generelt kan man udpege de materialer, der placeres samlet, ud fra forskellige materialeegenskaber overført fra BS:

For en opstillingsgruppe kan man definere en eller flere definitioner, der hver består af et sæt regler for, hvad de ovennævnte materialeegenskaber skal være, for at et materiale tilhører opstillingsgruppen. For materialeegenskaberne Afdeling, Opstilling, Delopstilling, Materialegruppe og Materialetype kan definitionen specificere én værdi, egenskaben skal have – eller der kan angives, at materialeegenskaben ikke skal tages i betragtning. For Klassifikation og Alfabetisering kan der alternativt angives et interval (evt. defineret med "wildcards"), værdien må befinde sig indenfor. Se i øvrigt beskrivelsen af intervaller.

Det er muligt at angive vilkårligt mange definitioner for en opstillingsgruppe og på den måde få "sammenklumpet" materialer, der ellers ikke er "ens" set i forhold til materialeegenskaberne. F.eks. kan man kombinere fag- og skønlitteratur ud fra en delopstilling, eller man kan definere en opstillingsgruppe til at indeholde materialerne fra flere opstillinger, der ikke normalt ville blive placeret sammen. Dette sikrer fleksibiliteten for den enkelte filials gruppering og opdeling af materialerne.

Et givet materiale må kun høre til i én opstillingsgruppe på en given filial. Dette skal sikres, når definitionerne for opstillingsgrupperne defineres. For at systemet kan afgøre, hvilken definition (og dermed hvilken opstillingsgruppe) et materiale tilhører i tilfælde af overlap, skal hver definition indplaceres på et niveau. Definitioner på samme niveau må ikke overlappe, da samme materiale derved ville kunne tilhøre mere end én opstillingsgruppe. Definitioner på forskellige niveauer må til gengæld godt udpege overlappende mængder af materialer – hvis et materiale matcher flere definitioner på forskellige niveauer, tilhører materialet den definition, der har det højeste niveau. Denne niveauopbygning af definitionerne giver bl.a. mulighed for, at man kan definere sine opstillingsgrupper ud fra et princip om "regler" og "undtagelser".

Ud over at definere, hvilke materialer der indplaceres i opstillingsgruppen, skal det også defineres, hvilke fysiske lokaliteter (hylder, fag, reoler osv.) der skal tilknyttes opstillingsgruppen. Der kan tilknyttes et vilkårligt udsnit af filialens lokaliteter. En given lokalitet kan dog kun tilhøre én opstillingsgruppe ad gangen. Skulle der opstå behov for at dele en fysisk hylde mellem to opstillingsgrupper, deles hylden blot i to del-hylder f.eks. 3a og 3b i den fysiske modellering af lokaliteterne.

Opstillingsgruppernes formål er altså at definere, hvilke materialer der må placeres på hvilke lokaliteter. Opstillingsgrupperne er definerede for den enkelte filial. En opstillingsgruppe kan navngives med et sigende navn, eksempelvis "Krimi A-F", "Heste" eller "Tyrkisk".

Se i øvrigt vejledningen "Planlægning af konfiguration af opstillingsgrupperne".


Lukkede opstillingsgrupper

Det er muligt at angive på en opstillingsgruppe, at den er lukket. Dette har flere konsekvenser:

Se i øvrigt detaljer i afsnittet om Anvisningsalgoritmen.

Lukning af en eller flere opstillingsgrupper kan være nyttigt i forbindelse med en delvis nedlukning af en filial f.eks. ved ombygning eller vandskade.