Fremfindingsrækkefølge

Når en filialkonfiguration oprettes, tildeles konfigurationen samtidig en fremfindingsrækkefølge. Rækkefølgen har betydning for, hvordan fremfindingen foregår på den enkelte filial, og rækkefølgen kan tilpasses, så fremfindingen foregår så effektivt som muligt. Ved at ændre rækkefølgen kan fremfindingslisterne sorteres, så de passer med filialens specifikke arbejdsgang.

For at IMS kan vise materialerne på f.eks. en fremfindingsliste i en hensigtsmæssig rækkefølge, skal systemet have information om, i hvilken rækkefølge reoler, hylder, opstillingsgrupper mv. ønskes gennemløbet på filialen. Derudover skal systemet vide, hvordan materialerne er arrangeret inden for de enkelte opstillingsgrupper.

Rækkefølge af opstillingsgrupper og kaos-hylder

Når det i IMS er registreret, at et materiale befinder sig på en bestemt filial, er der overordnet to muligheder for dets placering:

En opstillingsgruppe breder sig over et udsnit af filialens lokaliteter, som så til gengæld ikke kan have materialer placeret direkte. Der er altså brug for, at systemet kan udlede en fornuftig rækkefølge på tværs af to former for placeringer på filialen:

Filialens lokaliteter (reoler, hylder mv.) er opbygget i en hierarkisk struktur (se lokaliteter), hvorimod filialens forskellige opstillingsgrupper ikke har nogen særlig struktur. Når der skal defineres en struktur og en rækkefølge, der dækker over både opstillingsgrupper og lokaliteter, giver det derfor mening at tage udgangspunkt i lokalitetshierarkiet.

Dette giver anledning til et alternativt hierarki for en filials opbygning: Placeringshierarkiet. Placeringshierarkiet dannes ud fra lokalitetshierarkiet ved at fjerne de lokaliteter, der er tilknyttet en opstillingsgruppe, og tilføje opstillingsgrupperne i stedet. Hver opstillingsgruppe indplaceres under en lokalitet og får en plads i hierarkiet sammen med lokalitetens underlokaliteter. Opstillingsgrupperne og lokaliteterne med kaotisk opstilling kan dermed vises i et samlet hierarki, der dækker alle filialens placeringer.

Indplaceringen af opstillingsgrupperne i placeringshierarkiet foretages automatisk ud fra de lokaliteter, de er tilknyttet. Opstillingsgrupperne indplaceres så langt nede i hierarkiet som muligt i forhold til de tilknyttede hylder. De tilknyttede lokaliteter behøver dog ikke at være "sammenhængende" set i forhold til lokalitetshierarkiet. F.eks. kan en opstillingsgruppe være tilknyttet hylder, der er indplaceret i to forskellige fag, og der kan være blandet udstillingshylder ind i opstillingsgrupperne. Se nedenstående eksempel.

Her er et udsnit af en tænkt filials opbygning i lokaliteter. Der er i parentes for hver lokalitet angivet, hvad dens anvendelse er (lokaliteter uden parentes anvendes ikke direkte til materialer, men styrer strukturen i lokalitetshierarkiet):

Erstattes de lokaliteter, der er anvendt til opstillingsgrupper, nu med selve opstillingsgrupperne, fås et nyt hierarki, hvor ethvert materiale kan indplaceres entydigt:

Bemærk at opstillingsgruppen "Krimi G-K" i dette eksempel blev hægtet på "Reol 7", fordi opstillingsgruppen strækker sig over både "Fag 11" og "Fag 12".

Placeringshierarkiet giver et rimeligt overskueligt billede af filialens opbygning – inkl. en rækkefølge. Rækkefølgen mellem de forskellige placeringer (f.eks. at "Hylde 2" kommer før "Krimi A-F" på Fag 11) kan konfigureres frit i web-klienten. Placeringer kan dog ikke flyttes til en anden overliggende placering, da lokalitetshierarkiet er den bagvedliggende styrende struktur.

Placeringshierarkiet (træstrukturen) anvendes i det daglige til udvælgelse af en del af filialen til f.eks. fremfindingslister på den mobile enhed. Rækkefølgen af placeringerne vil svare til at læse placeringshierarkiet "ovenfra og ned".

Rækkefølge inden for en opstillingsgruppe

Materialer vil altid først og fremmest blive sorteret efter deres placering i placeringshierarkiet. For materialer placeret i en opstillingsgruppe er det yderligere muligt at konfigurere, hvilken rækkefølge inden for opstillingsgruppen materialerne skal fremgå af listerne.

Det er muligt at angive på opstillingsgruppen, at nummeret på den definition (se mere under opstillingsgrupper), materialet matcher, skal styre sorteringen. Således vil materialer, der matcher den første definition, blive sorteret før materialer, der matcher senere definitioner. Matcher et materiale flere definitioner i opstillingsgruppen, anvendes nummeret på den første definition, det matcher. Hvis det ikke vælges for opstillingsgruppen, at der skal sorteres efter definitionen, sorteres materialerne uden hensyntagen til, hvilken definition materialet matcher.

Det er desuden muligt at angive på opstillingsgruppen, at der skal sorteres efter materialets klassifikation. Hvis en definition f.eks. matcher materialer med klassifikation i intervallet 53 - 54, vil materialer med klassifikation 53.6 blive sorteret før materialer med klassifikationen 53.7.

Hvis det ikke vælges for opstillingsgruppen, at der skal sorteres efter klassifikationen, sorteres materialerne uden hensyntagen til, hvilken klassifikation materialet har. Slutteligt sorteres altid efter den alfabetisering, der er modtaget fra BS. Da det er valgfrit for den enkelte opstillingsgruppe, om der skal sorteres efter definition og klassifikation, fås følgende muligheder for sortering inden for opstillingsgruppen:

Bemærk at rækkefølgen af materialer placeret på en lokalitet med kaotisk opstilling er udefineret. Det er tanken, at disse lokaliteter gøres tilstrækkelig små, så det er en overkommelig opgave at finde materialet.

Rækkefølge udenfor opstillingsgrupperne
Materialerne vil altid overordnet blive sorteret efter lokalitetens placering i placeringshierarkiet. For materialer, der er placeret på samme lokalitet, gælder: