P10 Transportenheder

På denne side kan der søges blandt de transportenheder, der er registreret i IMS.

Det er desuden muligt at oprette og ændre transportenhederne.

Hvis søgeresultatet indeholder mere end 5000 rækker, vises resultatet ikke i oversigten, og der skal anvendes flere søgekriterier.


HOVEDSIDE (P10): Transportenheder

Identifikation:

Element Beskrivelse
Navn Her kan angives navnet på den transportenhed, man søger efter.
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes ikke wildcard, søges kun på det specifikke navn, der er indtastet.
Indtastes eksempelvis ?914 matcher det Kasse0914 og Bogvogn 914.
Hvis feltet efterlades tomt, søges ikke på navn.
Label Her kan angives identifikationen på den transportenhed, man søger efter. Dette er det maskinlæsbare indhold af labelens RFID-chip og/eller stregkode.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes ikke wildcard, søges kun på den specifikke identifikation, der er indtastet.
Hvis feltet efterlades tomt, søges ikke på identifikation.

Aktivitet:

Element Beskrivelse
Seneste ændring Bruges til at fremsøge transportenheder ud fra tidspunktet for den seneste ændring.
Bemærk: Flytning af indhold til/fra en transportenhed regnes ikke for en ændring af selve transportenheden.

Placering:

Element Beskrivelse
Valgliste til IMS-status Kun transportenheder, der har den valgte status, medtages i søgningen. Hvis der er valgt '*' i listen, begrænses søgeresultatet ikke på transportenhedernes status.
Valgliste til filial Kun transportenheder, der p.t. er placeret på den valgte filial, medtages i søgningen. Hvis der er valgt '*' i listen, vises transportenheder på alle filialer.
'Medtag slettede'-afkrydsningsfelt Angiver, om slettede transportenheder skal medtages i søgningen.

Andet:

Element Beskrivelse
'Søg'-knap Starter søgningen.
Der søges efter transportenheder, der matcher de valgte søgekriterier.
Hvis der findes flere transportenheder, end systemet kan håndtere på én gang, vises en fejlbesked, og man må prøve at indsnævre søgningen.
'Ryd'-knap Rydder alle indtastede søgekriterier
Tabel med transportenheder Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Navn på transportenhed
 • Beskrivelse
 • IMS-Status
 • Placering
 • Afkast – hvis transportenheden aktuelt er tilkoblet et afkast
 • Label
 • Slettet
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Åbn'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for transportenhed' med detaljerede oplysninger for den valgte transportenhed.
'Historik'-knap Viser dialogen 'Historik for transportenhed' med historikken for den valgte transportenhed.
'Indhold'-knap Viser dialogen 'Transportenhedens indhold' med lister af materialer og eventuelle transportenheder i den valgte transportenhed.
'Slet'-knap Sletter en eller flere valgte transportenheder.
'Opret'-knap Åbner en tom dialog 'Indtast oplysninger for transportenhed' til oprettelse af ny transportenhed.
'Masseopret'-knap Åbner dialogen 'Masseopret transportenheder' til oprettelse af en stribe nummererede transportenheder.
'Vælg alle'-knap Markerer alle transportenheder i oversigten
'Fravælg alle'-knap Fjerner markeringer fra alle transportenheder i oversigten
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Åbn'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for transportenhed' med detaljerede oplysninger for den valgte transportenhed, men oplysningerne kan ikke redigeres.
'Historik'-knap Viser dialogen 'Historik for transportenhed' med historikken for den valgte transportenhed.
'Indhold'-knap Viser dialogen 'Transportenhedens indhold' med lister af materialer og eventuelle transportenheder i den valgte transportenhed.

DIALOG (P10.1): Indtast oplysninger for transportenhed

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny transportenhed.

Element Beskrivelse
Felt til navn Navn på transportenhed
Felt til Label Her indtastes identifikationen for transportheden (det maskinlæsbare indhold af labelens RFID-chip og/eller stregkode), hvis denne er kendt. Hvis denne ikke er kendt, forbliver feltet tomt.
Se i øvrigt afsnittet om identifikationer.
Valgliste med IMS-statusser Der vælges en IMS-status, som skal tilknyttes transportenheden
Valgliste med filialer Der vælges en filial, som transportenheden skal stå på
Felt med placering + 'Vælg'-knap Når der er valgt en filial i valglisten med filialer, vil 'Vælg'-knappen vise en træstruktur over filialens lokaliteter med dialogen 'Vælg en lokalitet'. Efter valg af lokalitet vises den valgte lokalitet i feltet 'Placering'.
Felt til beskrivelse Tekst til at beskrive transportenheden

DIALOG (P10.2): Masseopret transportenheder

Element Beskrivelse
Felt til antal enheder Angiver antallet af transportenheder, som ønskes oprettet. Der kan maksimalt oprettes 100 enheder af gangen.
Felt til prefix-tekst Tekst som skal sættes foran alle transportenheder
Felt til suffix-tekst Tekst som alle transportenheder skal ende på
Felt til antal cifre i nummereringen Angiver det samlede antal cifre i nummereringen af transportenhederne. Hvis det ønskes at anvende 2 cifre i nummereringen, vil sekvensen af numre lyde f.eks. {..., 07, 08, 09, 10,..., 98, 99, 100, 101,...}. Læg mærke til at nummeret godt kan overstige 2 cifre. Der kan maksimalt anvendes 9 cifre i nummereringen.
Felt til startnummer Angiver første nummer i sekvensen. Hvis det ønskes at oprette 10 transportenheder med 3 cifre i nummereringen, prefix='Bogvogn' samt at starte med nummer 4, ser sekvensen således ud: {Bogvogn004, Bogvogn005,..., Bogvogn013}
Valgliste med IMS-statusser Der vælges en IMS-status, som skal tilknyttes alle transportenhederne
Valgliste med filialer Der vælges en filial, som alle transportenhederne skal stå på
Felt med startplacering + 'Vælg'-knap Når der er valgt en filial i valglisten med filialer, vil 'Vælg'-knappen vise en træstruktur over filialens lokaliteter med dialogen 'Vælg en lokalitet'. Efter valg af lokalitet vises den valgte lokalitet i feltet 'Startplacering'. De enkelte transportenheders placering kan efterfølgende ændres på oversigten 'Transportenheder'.
Felt til beskrivelse Tekst som alle transportenheder får som beskrivelse

DIALOG (P10.3): Vælg lokalitet

Element Beskrivelse
Søgefelt Lokalitetstræet reduceres til kun at indeholde elementer, der matcher den indtastede søgestreng
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Lokaliteten for transportenheden/transportenhederne markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ud for hver node i hierarkiet vises et ikon til at identificere typen af lokalitet:
 •  <Ikke direkte anvendt>
 •  Opstillingsgruppe
 •  Kaotisk opstilling - Reserveringshylde
 •  Kaotisk opstilling - Udstilling
 •  Kaotisk opstilling - Opbevaring
Ikoner med et kryds (, , , , ) angiver, at lokationen ikke kan benyttes.

DIALOG (P10.4): Historik for transportenhed

Element Beskrivelse
Tabel med historik Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Tidspunkt
 • Handling (nogle handlinger er implicitte handlinger*)
 • IMS-status
 • Filial
 • Placering
 • Afkast
 • Label
 • Bruger
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.

*) Implicitte handlinger: Ikke alle handlinger der vises i historikken er foretaget direkte på transportenheden. Eksempel: En transportenhed er koblet til et afkast, og der kobles så en anden transportenhed til afkastet. Her vil den anden transportenheds handling "Transportenhed koblet til afkast", blive vist i transportenhedens historik, fordi denne handling implicit påvirker transportenheden.

DIALOG (P10.5): Transportenhedens indhold

Element Beskrivelse
Tabel med materialer Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Materiale-ID
 • Klassifikation
 • Forfatter
 • Titel
 • Destination
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
I de tilfælde hvor et materiale hverken er anvist eller frataget til en bestilling, viser kolonnen "Destination" teksten "Ingen destination".
Antallet af rækker i tabellen vises i højre hjørne over tabellen
Tabel med transportenheder Følgende oplysninger vises i tabellen hvis den valgte transportenhed indeholder andre transportenheder.
 • Navn
 • Status
 • Placering
 • Label
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Antallet af rækker i tabellen vises i højre hjørne over tabellen
'Materialedetaljer'-knap Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det fratagede materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, hvis transportenheden indeholder materialer.
'Materialehistorik'-knap Åbner dialogen Bestillingshistorik med historikken for det fratagede materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, hvis transportenheden indeholder materialer.
'Indhold'-knap Åbner en ny dialog med Transportenhedens indhold for den valgte transportenhed.
Funktionen er kun tilgængelig, hvis transportenheden indeholder andre transportenheder.

DIALOG (P10.6): Flyt indhold

Her kan indhold af transportheden flyttes.
Der skal vælges både en filial som destination, og transportenheden skal være udstyret med en label.

Element Beskrivelse
Valgliste med filialer Her vælges den filial som indholdet af transportenheden skal flyttes til
'På plads'-radioknap Når denne radioknap er markeret, vil indholdet blive registreret "sat på plads" på den valgte filial.
Hvert materiale vil blive placeret i den matchende opstillingsgruppe på filialen — eller få placeringen "Ulovligt placeret" hvis materialet ikke matcher en opstillingsgruppe på filialen.
'Sendt til central sortering'-radioknap Når denne radioknap er markeret, vil indholdet blive registreret "sendt til central sortering" fra den valgte filial.
Den specielle placering "sendt til central sortering" spiller en særlig rolle i forhold til Automatisk fejlretning. Filialen bør angive, hvilken filialen materialet blev sendt til central sortering fra, og altså ikke den filial, hvor den centrale sortering foregår.
'Bortkommet'-radioknap Når denne radioknap er markeret, vil indholdet blive registreret kasseret med kassationsårsag angivet ved systemparameteren Kassationskode anvendt ved "ikke fundet".
NB! Umiddelbart efter flytningen af materialerne vil søgeresultatet på P10.5 blive midlertidigt opdateret med materialernes nye placering. Først når flytningen er gennemført på serveren, vil de efterfølgende søgeresultater vise materialernes nye placering.