Automatisk fejlretning

Den automatiske fejlretning består af flere uafhængige funktionaliteter:

Disse tre dele beskrives i de følgende afsnit.


Automatisk oprettelse af fejlretningsordrer til manuel håndtering af forkert placerede materialer

Automatisk fejlretning kan sørge for, at der bliver oprettet fejlretningsordrer, så materialer, der er placeret forkert, kan blive sendt det rigtige sted hen.

Funktionen kører en gang i døgnet – om natten – og genererer fejlretningsordrer til fremfinding på den mobile enhed.

Dannelsen af de nye fejlretningsordrer styres af et sæt parametre, der kan tænde og slukke for en stribe forskellige regler, som alle materialerne tjekkes for. Hver parameter angiver, om reglen er aktiveret, og i så fald hvor længe materialet skal have stået stille, før der dannes en fejlretningsordre.

Reglerne kan tjekke for følgende fejlsituationer:

Ved hver kørsel fjernes først evt. ikke-håndterede fejlretningsordrer fra den foregående kørsel, hvorefter der dannes et nyt sæt fejlretningsordrer.

Efter fremfinding sendes materialerne til filialen, der anvendes til central sortering, hvor anvisningsalgoritmen anvendes til at finde en passende filial til materialet – eller BS kan håndtere materialet, hvis det f.eks. er frataget til en bestilling.


Konfiguration af tidsfristen

Hver af de ovenstående systemparametre styrer, om og hvornår der foretages automatisk fejlretning af materialer der er omfattet af den specifikke regel.

Er parameteren ikke sat (dvs. blank), foretages der ikke automatisk fejlretning for den specifikke regel. Er parameteren f.eks. sat til 3 dage, vil der blive oprettet fejlretningsordrer, for materialer der er omfattet af den specifikke regel, og har været det i mindst 3 dage, såfremt der ikke inden da er foretaget en anden registrering på materialet.


Undtagelse fra oprettelse af fejlretningsordrer

Følgende omstændigheder undtager materialer fra oprettelse af fejlretningsordrer:


Automatisk oprettelse af registreringer på materialer forsvundet på vej til central sortering

IMS kan sættes op til at foretage automatisk fejlretning i forbindelse med materialer registreret "sendt til central sortering" via den mobile enhed eller webklienten.

Når materialer registreres "sendt til central sortering", gøres det typisk, uden at hvert materiale enkeltskannes. F.eks. registreres en hel afleveringsbogvogn eller en hel reserveringshylde sendt til central sortering. Forventningen er så, at, de enkelte materialer efterfølgende bliver registreret sorteret i sorteringsautomaten. Hvis der efter et stykke tid ikke er foretaget registreringer på materialet, må der være sket en fejl, da materialet så ikke som forventet var blandt materialerne i transportenheden eller på lokaliteten. Der er derfor grundlag for, at IMS selv laver en registrering på materialet for at rette op på fejlen.

Systemet skelner mellem, hvilken type placering materialet havde, inden det blev registreret sendt til central sortering. Der skelnes mellem følgende typer placeringer:

Disse tre tilfælde konfigureres derfor separat.

Fejlretningen konfigureres med tre sæt parametre, der for hver af de tre typer tidligere placering bestemmer henholdsvis tidsfrist for fejlretningen og selve fejlretningshandlingen.

Systemets automatiske fejlretningshandlinger optræder i materialernes historik som foretaget af brugeren "system".


Konfiguration af tidsfristen

Tre parametre styrer, hvor lang tid der går, inden den automatiske handling foretages:

Er parameteren ikke sat (blank), foretages der ikke fejlretning.

Er parameteren f.eks. sat til 3 dage, vil den automatiske handling blive foretaget 3 dage efter, materialet blev registreret "sendt til central sortering", såfremt der ikke forinden er foretaget en anden registrering på materialet.


Konfiguration af den automatiske handling

Der er to muligheder for den automatiske handling:

Tre parametre styrer, hvilken handling der automatisk skal foretages:

Hvis der for parameteren er valgt en kassationsårsag, kasseres materialet med den valgte kassationsårsag.

Hvis parameterens værdi er blank (der er ikke valgt en kassationsårsag), registreres materialet "sat på plads" på den filial, materialet blev registreret "sendt til central sortering" fra.


Automatisk registrering af materialer på plads, for materialer der står på en lokalitet med anvendelsestypen "<Ikke direkte anvendt>"

IMS kan sættes op til at foretage automatisk fejlretning i forbindelse med materialer placeret på en lokalitet med anvendelsestypen "<Ikke direkte anvendt>".

Materialer bør aldrig stå på en lokalitet, der har anvendelsestypen "<Ikke direkte anvendt>".

Situationen kan opstå, hvis man sorterer et materiale til et afkast, der ikke har tilkoblet en transportenhed. Materialet vil blive placeret på lokaliteten tilknyttet afkastet.

Fejlretningen består i at registrere materialet "sat på plads" på den filial, det står på.

Materialer vil ikke blive fejlrettet, hvis de er fratagede, eller hvis de er placeret i en transportenhed.

Systemets automatiske fejlretningshandlinger optræder i materialernes historik som foretaget af brugeren "system".

Konfiguration af tidsfristen

Parameteren Tidsfrist for automatisk handling, når et materiale er placeret på en lokalitet der har anvendelsestypen "<Ikke direkte anvendt>" styrer, hvor lang tid der går, inden den automatiske handling foretages.