P01 Materialer

På denne side kan der søges blandt de materialer, der er registreret i IMS.

Det er desuden muligt at lave administrative flytninger af materialerne.

Hvis søgeresultatet indeholder mere end 5000 rækker, vises resultatet ikke i oversigten, og der skal anvendes flere søgekriterier.

Tip: Søgefelterne til forfatter og titel viser en valgliste med mulige forslag. Listen henter forfattere/titler fra databasen, som starter med den indtastede tekst.
Tip: Søgefeltet Opstillingsgruppe i blokken Nuværende placering inkluderer mulighed for at søge i systemgruppen Ulovligt placeret, hvilket giver mulighed for at finde de materialer, der ikke fanges af opstillingsgrupperne. Denne søgning er som de øvrige begrænset i antal til maksimalt 5000.
Tip: Brug knappen dobbeltpil under oversigten til automatisk at tilpasse alle kolonnebredder efter det aktuelt viste indhold. Hvis den samlede bredde dermed bliver for stor til skærmbilledet, vises en scrollbar nederst i oversigten.

HOVEDSIDE (P01): Materialer

Titelinformation:

Element Beskrivelse
Felt til forfatter Her angives en søgestreng for materialets forfatter.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Der er implicit ? i slutningen af den indtastede tekst.
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Indtastes eksempelvis and matcher det forfattere Andersen, Andresen og lignende.
Hvis feltet efterlades tomt, søges ikke på forfatter.
Felt til titel Her angives en søgestreng for materialets forfatter.
Der gælder samme regler som for søgning på forfatter.
Felt til materiale-ID Her kan angives et materiale-ID, der skal søges efter.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes der ikke wildcard og feltet udfyldes, søges der efter materialer med præcist match på den indtastede værdi - inkl. evt. foranstillede 0'er.
Felt til FAUST-nr. Her kan angives et FAUST-nummer, der skal søges efter.
Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes der ikke wildcard og feltet udfyldes, søges der efter materialer med præcist match på den indtastede værdi - inkl. evt. foranstillede 0'er.
Valgliste med materialetyper Her kan vælges en materialetype, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets materialetype ikke i betragtning.
Klassifikationsinterval Bruges til at søge materialer med en bestemt klassifikation og angives som et tekstuelt interval.
Alfabetiseringsinterval Bruges til at søge materialer med en bestemt alfabetisering og angives som et tekstuelt interval.
Valgliste med kategorier Her kan vælges en kategori, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets kategori ikke i betragtning.

Profilinformation:

Element Beskrivelse
Valgliste med flydkoder Her kan vælges en flydkode, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets flydkode ikke i betragtning.
Valgliste med faste filialer Her kan angives en fast filial, der skal søges på.
Hvis der vælges *, tages materialets faste filial ikke i betragtning.
Bemærk: Hvis der vælges en fast filial, udelukkes flydende materialer fra søgningen.
Valgliste med afdelinger Her kan vælges en afdeling, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets afdeling ikke i betragtning.
Valgliste med opstillinger Her kan vælges en opstilling, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets opstilling ikke i betragtning.
Valgliste med delopstillinger Her kan vælges en delopstilling, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets delopstilling ikke i betragtning.
Valgliste med materialegrupper Her kan vælges en materialegruppe, der søges efter.
Hvis der vælges *, tages materialets materialegruppe ikke i betragtning.
Interval for accessionsdato Bruges til at fremsøge materialer inden for et bestemt interval af accessionsdatoer. Hvis et materiale ikke har tilknyttet en accessionsdato, vil disse blive sorteret fra, hvis der angives et accessionsdatointerval ved søgningen.
Interval for dato for seneste udlån Bruges til at fremsøge materialer, som senest er blevet udlånt (udlånsdatoen) inden for et bestemt interval.
Hvis der kun angives en slutdato, vil materialer, der aldrig har været udlånt, også blive medtaget (logikken er "ikke udlånt efter denne dato").
Interval for seneste ændring Bruges til at fremsøge materialer, som senest er blevet ændret inden for et bestemt interval.
Datoen for et materiales seneste ændring fremgår af materialets historik.
Ud over materialebevægelser kan en ændring f.eks. også være skift af opstillingsgruppe i forbindelse med aktivering af en filialkonfiguration, eller opdatering af profiloplysninger. I disse tilfælde er materialet ændret, men vil ikke have bevæget sig.
Interval for seneste bevægelse Bruges til at fremsøge materialer, som senest har bevæget sig inden for et bestemt interval.
Et materiale kan bevæge sig ved at skifte filial, lokalitet, transportenhed eller BS status.

Andet (parametre):

Element Beskrivelse
Valgliste til valg af om materialet skal være med i IMS eller ej. Her kan vælges om søgningen skal afgrænses til materialer der er med i IMS (vælg 'Ja') eller materialer der holdt udenfor IMS (vælg 'Nej'). Hvis der vælges '*', medtages alle materialer.
Valgliste med BS status Her kan angives den BS status, der skal søges på.
Bemærk: Kun ved at vælge status 'Hjemme', at det der muligt at foretage andre valg i gruppen 'Nuværende placering'.
Tip: Brug nederste søgekriterie "Hjemme / Udlånt" til at medtage begge statusser og dermed de materialer, der reelt er i beholdning.

Nuværende placering:

Element Beskrivelse
Valgliste med filialer Her kan angives en filial, der skal søges på.
Hvis der vælges en filial, søges efter materialer, der befinder sig på filialen. Der kan så desuden angives en mere specifik placering i en opstillingsgruppe eller på en lokalitet i felterne nedenunder.
Valgliste med opstillingsgrupper Her kan vælges en af filialens opstillingsgrupper, der skal søges i.
Der skal være valgt en filial, inden der kan vælges opstillingsgruppe.
Der kan ikke både være valgt en opstillingsgruppe og en lokalitet.
Felt til lokalitet + knap Her kan vælges en af filialens lokaliteter, der skal søges på.
Når der er valgt en filial i valglisten med filialer, vil 'Vælg'-knappen vise en træstruktur over filialens lokaliteter med dialogen 'Vælg en lokalitet'. Efter valg af lokalitet vises den valgte lokalitet i feltet.
Der kan ikke både være valgt en opstillingsgruppe og en lokalitet.
Medtag underlokaliteter Hvis dette vælges, medtages alle underlokaliteter til den valgte lokalitet.
Medtag materialer i transportenheder Hvis dette vælges, medtages alle materialer i transportenheder tilknyttet de valgte lokaliteter.

Andet:

Element Beskrivelse
Knap til søgning Starter søgningen.
Der søges efter materialer, der matcher de valgte søgekriterier.
Hvis der findes flere materialer, end systemet kan håndtere på én gang, vises en fejlbesked, og man må prøve at indsnævre søgningen.
Knap til rydning af søgekriterier Rydder alle indtastede søgekriterier
Knap til generering af en rapport Starter en søgning og genererer en rapport med resultatet.
Dette svarer til rapporten "Søg efter materialer" og kræver derfor rollen "Systemrapporter".
Tabel med materialer Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Materiale-ID
 • Klassifikation
 • Forfatter
 • Titel
 • Filial
 • Placering
 • Frataget (viser bestillings-ID'et hvis materialet er frataget)
 • Materialetykkelse
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner undtagen klassifikation. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Tabellen tillader markering af flere rækker på én gang. Hold Ctrl-knappen nede for at vælge flere rækker. Hold Shift-knappen nede for at vælge et interval af rækker. Dette er beskrevet i detaljer under Introduktion til IMS webklient.
Felt med samlet materialetykkelse Viser den samlede tykkelse af de materialer der er fremsøgt.
Knap til tilpasning af kolonnebredde Tilpasser bredden af hver kolonne i tabellen, så den passer til kolonnens aktuelle indhold.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Detaljer'-knap Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det valgte materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis ét materiale i listen.
'Historik'-knap Åbner dialogen Materialehistorik med historikken for det valgte materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis ét materiale i listen.
'Flyt'-knap Åbner dialogen Flyt materialer til flytning af de valgte materialer.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt mindst ét materiale i listen.
'Opret ordrer'-knap Åbner dialogen Opret ordrer til oprettelse af manuelle ordrer for de valgte materialer.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt mindst ét materiale i listen.
'Udstillingsgruppe'-knap Åbner dialogen Tilføj til udstillingsgruppe til tilføjelse af de valgte materialer til en udstilllingsgruppe.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt mindst ét materiale i listen.
'Sæt flyd'-knap Åbner dialogen Rediger flyd indstilling for at sætte flydkode indstillinger på de valgte materialer.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt mindst ét materiale i listen.
'Slet'-knap Åbner dialogen Slet materialer til sletning af de valgte materialer.
Funktionen kræver rollen ”Materialeadministration”, og at et eller flere materialer er valgt.
Bemærk: Sletning kan ikke synkroniseres til bibliotekssystemet, så funktionen skal kun bruges i fejlsituationer.
'Vælg alle'-knap Markerer alle materialer i oversigten
'Fravælg alle'-knap Fjerner markeringer fra alle materialer i oversigten
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Detaljer'-knap Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det valgte materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis ét materiale i listen.
'Historik'-knap Åbner dialogen Materialehistorik med historikken for det valgte materiale.
Funktionen er kun tilgængelig, når der er valgt præcis ét materiale i listen.
'Vælg alle'-knap Markerer alle materialer i oversigten
'Fravælg alle'-knap Fjerner markeringer fra alle materialer i oversigten

DIALOG (P01.1): Materialedetaljer

Følgende oplysninger vises i denne dialog. Det er ikke muligt at ændre i oplysningerne.

Element Beskrivelse
Materialedetaljer
 • Materiale-ID
 • Forfatter
 • Titel
 • FAUST-nr.
 • Klassifikation
 • Alfabetisering
 • Nuværende filial
 • Placering, som er én af følgende:
  • Navnet på lokaliteten, hvis materialet er på en lokalitet.
  • Navnet på lokaliteten og transportenheden, hvis materialet er i en transportenhed.
  • Navnet på opstillingsgruppen eller "Ulovligt placeret", hvis materialet er sat på plads.
  • "Udlånt" / "Kasseret" / "Slettet", hvis materialet har en af disse BS-statusser
 • IMS-status (transportenhedens status, hvis materialet er i en transportenhed, ellers tom)
 • Frataget til bestilling. Viser bestillings-id'et såfremt materialet p.t. er frataget til en bestilling
 • Anvist til filial. Viser hvor materialet er anvist til. Ved at holde musen over feltet vises også typen af anvisningen.
 • Fast filial / Flydkode (Hvis materialet har en flydkode, vises denne, ellers vises den faste filial)
 • Afdeling
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Accessionsdato
 • Materialetype
 • Periodikainfomation (årgang, bind, nummer)
 • BS-status (Hjemme, Udlånt, Kasseret, Slettet, Hjemme / Udlånt). Hvis materialet er kasseret vises også kassationskode og årsag.
 • Sidetal
 • Effektiv materialetykkelse
  - Denne værdi er beregnet af IMS eller specifikt angivet på titlen. Læs mere under 'Beregning af et materiales tykkelse'
Hvis klassifikationsvisning findes for titlen, og denne er forskellig fra klassifikationen, så vil den blive vist i parentes efter klassifikationen.
'Anvisningstest'-knap Åbner dialogen Anvisningstest med mulighed for at udføre en anvisningstest på materialet.
'Transportenhed'-knap Åbner dialogen Transportenhedens indhold med detaljer om indholdet af den transportenhed der er tilknyttet materialet.
Knappen er kun aktiv, hvis materialet er tilkoblet en transportenhed.
'Titeldetaljer'-knap Åbner dialogen Titeldetaljer med detaljer om materialets titel.
'Titelhistorik'-knap Åbner dialogen Titelhistorik der viser historikken for materialets titel.
'Bestillingsdetaljer'-knap Åbner dialogen Bestillingsdetaljer med detaljer for den bestilling materialet er frataget til.
Knappen er kun aktiv, hvis materialet er frataget til en bestilling.
'Bestillingshistorik'-knap Åbner dialogen Bestillingshistorik med historik for den bestilling materialet er frataget til.
Knappen er kun aktiv, hvis materialet er frataget til en bestilling.
'Forrige'-knap Åbner dialogen Materialedetaljer for det foregående materiale i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er et materiale før, i forhold til det nuværende, i oversigten.
'Næste'-knap Åbner dialogen Materialedetaljer for det næste materiale i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er et efterfølgende materialet, i forhold til det nuværende, i oversigten.

DIALOG (P01.2): Materialehistorik

Her vises historikken for det valgte materiale.

Element Beskrivelse
Tabel med historik Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Tidspunkt
 • Handling (nogle handlinger er implicitte handlinger*)
 • (Nyt) materiale-ID
 • (Ny) filial
 • (Ny) placering
 • Bestillings-ID (hvis materialet er frataget til en bestilling)
 • Bruger ansvarlig for handling
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.

*) Implicitte handlinger: Ikke alle handlinger der vises i historikken er foretaget direkte på materialet. Handlingerne kan også være foretaget på en filialkonfiguration eller en transportenhed, men de vises i historikken fordi de påvirker materialet. Eksempel: Et materiale ligger i en transportenhed ved et afkast, og der kobles så en anden transportenhed til afkastet. Her vil den anden transportenheds handling "Transportenhed koblet til afkast", blive vist i materialets historik, fordi denne handling implicit påvirker materialet.
'Bestillingsdetaljer'-knap Åbner dialogen Bestillingsdetaljer med detaljer for den bestilling materialet er frataget til ved den valgte historikrække.
Knappen er kun aktiv, hvis historikrækken optræder på en bestilling.
'Bestillingshistorik'-knap Åbner dialogen Bestillingshistorik med historik for den bestilling materialet er frataget til ved den valgte historikrække.
Knappen er kun aktiv, hvis historikrækken optræder på en bestilling.
'Forrige'-knap Åbner dialogen Materialehistorik for det foregående materiale i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er et materiale før, i forhold til det nuværende, i oversigten.
'Næste'-knap Åbner dialogen Materialehistorik for det næste materiale i oversigten.
Knappen er kun aktiv hvis der er et efterfølgende materialet, i forhold til det nuværende, i oversigten.

DIALOG (P01.3): Flyt materialer

Her kan de valgte materialer flyttes.
Der skal vælges både en filial og en specifik placering på denne filial.

Element Beskrivelse
Felt med antal materialer Viser antallet af materialer, som vil blive flyttet
Felt med materiale-ID Viser materiale-ID'et på det materiale, som vil blive flyttet. Hvis der flyttes mere end ét materiale, vises materiale-ID'et ikke.
Valgliste med filialer Her vælges den filial, de valgte materialer skal flyttes til
Felt til lokalitet + radioknap + 'Vælg'-knap Når denne radioknap er markeret, vil de valgte materialer blive flyttet til en specifik lokalitet på den valgte filial.
Der skal først være valgt en filial i valglisten med filialer. Ved at trykke på 'Vælg'-knappen åbnes dialogen 'Vælg en lokalitet', hvor der kan vælges blandt filialens lokaliteter. Efter valg af lokalitet vises den valgte lokalitet i feltet.
'På plads'-radioknap Når denne radioknap er markeret, vil de valgte materialer blive registreret "sat på plads" på den valgte filial.
Hvert materiale vil blive placeret i den matchende opstillingsgruppe på filialen — eller få placeringen "Ulovligt placeret" hvis materialet ikke matcher en opstillingsgruppe på filialen.
'Sendt til central sortering'-radioknap Når denne radioknap er markeret, vil de valgte materialer blive registreret "sendt til central sortering" fra den valgte filial.
Den specielle placering "sendt til central sortering" spiller en særlig rolle i forhold til Automatisk fejlretning. Filialen bør angive, hvilken filial materialet blev sendt til central sortering fra, og altså ikke den filial, hvor den centrale sortering foregår.
'Bortkommet'-radioknap Når denne radioknap er markeret, vil de valgte materialer blive registreret som "ikke fundet".
NB! Umiddelbart efter flytningen af materialerne vil søgeresultatet på P01 blive midlertidigt opdateret med materialernes nye placering. Først når flytningen er gennemført på serveren, vil de efterfølgende søgeresultater vise materialernes nye placering.

DIALOG (P01.6): Opret ordrer

Her kan der oprettes manuelle ordrer for et eller flere valgte materialer.
For listeordrer skal der angives et listenavn.
For flytteordrer skal der vælges en modtagerfilial samt angives, om der skal oprettes en anvisning på materialet.
For kassationsordrer skal der vælges en kassationsårsag.

Element Beskrivelse
Felt med antal materialer Viser antallet af materialer, der vil oprettet en ordre for.
Ordretype Angivelse om der skal oprettes
 • listeordrer
 • flytteordrer
 • kassationsordrer
Listenavn Navnet på listen (kun listeordrer).
Valgliste med filialer Her vælges den filial, de valgte materialer skal sendes til (kun flytteordrer). Listen indeholder ikke filialer der er lukkede, og som ikke tillader fremfinding til lukkede filialer.
Anvisning Dette angiver, om materialet skal anvises til ovennævnte filial (kun flytteordrer).
Valgliste med kassationsårsager Her vælges den kassationsårsag, de valgte materialer skal kasseres med (kun kassationsordrer)
Note Der er mulighed for at angive en note til den oprettede ordre.
Denne note kan ses på mobilklientens fremfindingsliste.
NB! Hvis man har markeret, at materialet/materialerne skal anvises, så skal materialerne lovligt kunne sættes på plads på modtagerfilialen — der skal altså være et match med en af filialens opstillingsgrupper. Hvis et eller flere materialer ikke må sættes på plads på modtagerfilialen, vises en fejlbesked, og flytteordren for de pågældende materialer oprettes ikke. Der oprettes ikke flytteordrer på materialer der står på en lukket filial, eller på materialer der er kasserede eller slettede. Disse materialer giver også anledning til en fejlbesked.

DIALOG (P01.4): Vælg lokalitet

I denne dialog vælges den lokalitet på filialen, materialerne skal flyttes til.

Element Beskrivelse
Søgefelt Lokalitetstræet reduceres til kun at indeholde elementer, der matcher den indtastede søgestreng
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Lokaliteten der skal indgå i søgekriteriet markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ud for hver node i hierarkiet vises et ikon til at identificere typen af lokalitet:
 •  <Ikke direkte anvendt>
 •  Opstillingsgruppe
 •  Kaotisk opstilling - Reserveringshylde
 •  Kaotisk opstilling - Udstilling
 •  Kaotisk opstilling - Opbevaring
Ikoner med et kryds (, , , , ) angiver, at lokaliteten ikke kan benyttes.
Der kan kun vælges blandt de lokaliteter, der har anvendelsestype "Kaotisk opstilling - ...".


DIALOG (P01.5): Slet materialer

Her kan de valgte materialer slettes. Funktionen kræver rollen ”Materialeadministration”, og at et eller flere materialer er valgt.

Felt med antal materialer Viser antallet af materialer, som vil blive slettet
Felt med materiale-ID Viser materiale-ID'et på det materiale, som vil blive slettet. Hvis der slettes mere end ét materiale, vises materiale-ID'et ikke.
Bemærk: Umiddelbart efter sletningen af materialerne vil de blive slettet fra listen. Først når sletningen er gennemført på serveren, vil de efterfølgende søgeresultater ikke vise materialerne længere.
Bemærk: Der sendes ikke notifikation til BS, da muligheden ikke findes i interfacet til BS. Denne funktion skal derfor kun bruges, hvis der er opstået uoverensstemmelse – BS har slettet uden at sende notifikation til IMS.

DIALOG (P01.7): Tilføj materialer til udstillingsgruppe

Her kan de valgte materialer tilføjes til en udstillingsgruppe. Funktionen kræver rollen ”Udstillingsadministration”, og at et eller flere materialer er valgt. Bemærk, det er kun delmængden af de valgte materialer, som er med i IMS og udlånbare, der bliver tilføjet til udstillingsgruppen.


Felt med materialeantal Viser antallet af materialer der skal tilføjes en udstilllingsgruppe.
Valgliste med udstillingsgrupper Den udstillingsgruppe som materialerne skal tilføjes til.
'Vis'-knap Viser dialogen "Indtast oplysninger for udstillingsgruppen" med detaljerede oplysninger for den valgte udstillingsgruppe.

DIALOG BOX (P01.8): Rediger flyd indstilling

Her kan flyd indstillingerne for et eller flere materialer ændres. Funktionen kræver, at IMS (og ikke BS) styrer flydkoderne. Det er muligt at fastlåse flydkoden til en specifik flydkode, eller specificere om materialerne kan flyde eller ej. Hvis flydkoden ikke sættes til at være låst, så giver det mulighed for, at IMS automatisk kan tildele flydkoder baseret på de opsatte regler (kræver at parameteren "Automatisk opdatering af flydkoder" er slået til).


“Flydkode låst” afkrydsningsfelt Angiver om en flydkode er låst eller ej.
Valgliste med flydkoder Hvis flydkoden er låst, så kan den tildeles en specifik flydkode her.
“Materialet er ikke flydende” afkrydsningsfelt Indikerere at materialet ikke er flydende.
Bemærk: Dialogen vil ikke være i stand til at vise materialernes nuværende flyd indstillinger, selvom kun et enkelt materiale er valgt.