Tildeling af kategorier til titlerne

Generelt om kategorisering af titlerne

En del af "intelligensen" i IMS' anvisningsalgoritme er baseret på, at forskellige materialer (forskellige titler) skal håndteres forskelligt. Visse titler er det ønskeligt at have mange af på udlånshylderne, mens andre titler mere hensigtsmæssigt placeres på et materialehotel. Dette styres ved hjælp af forskellige kategorier og disses kategorikonsekvenser.

Opgaven med at oprette kategorier og herefter indplacere de titusindvis af titler i disse kategorier er bestemt ikke triviel.

Bibliotekssystemet kan angive en startkategori, når en titel første gang overføres til IMS. Denne startkategori kan være et udmærket udgangspunkt for nyindkøbte titler. Om en given titel ender med at blive "populær", "en døgnflue", "en klassiker" eller andet, kan naturligvis ikke altid forudses på indkøbstidspunktet.
Som oftest leverer bibliotekssystemet ikke startkategorier som en del af startudtrækket til IMS.

Kategorisering med startregler

Ved brug af IMS-modulet automatisk livscyklushåndtering er det muligt at opbygge regler, som sætter kategoriertitlerne, der er overført fra bibliotekssystemet i forbindelse med startudtrækket.

For at hjælpe med opstarten kan der i forbindelse med konfigurationen af IMS opbygges et sæt af basale regler, som dels giver en fordeling af titlerne ud på kategorier - og dels kan fungere som udgangspunkt for kundens egen tilpasning af livscyklusreglerne. For at muliggøre dette installeres der kategorier, der én-til-én svarer til kategorikonsekvenserne.

Følgende livscyklusregler foreslås oprettet som inspiration og udgangspunkt:

De automatiske handlinger gennemføres ikke ved installation, da IMS installeres med de styrende parametre skift kategorier og opret reduktionsordrer slået fra. Dermed kan kunden selv kontrollere opstarten og kategoriseringen af titlerne.

Kategorisering med engangskørsel

For at hjælpe med at kategorisere den store mængde titler, der indlæses i IMS i forbindelse med opstart, har Lyngsoe Systems hidtil tilbudt at foretage en engangskørsel, hvor alle titlerne indplaceres i et antal kategorier defineret ud fra et sæt regler specificeret af kunden.

Typisk vil følgende kriterier ligge til grund for valget af kategori for en titel:

Materialetypen: Der anvendes f.eks. en grov opdeling af materialetyperne i bøger/lydbøger/musik/film/spil/andet.

Indkøbstidspunktet: Der anvendes f.eks. en inddeling i kvartaler. Da accessionstidspunkt datamæssigt sidder på det enkelte eksemplar, og kategorien skal gælde for hele titlen, beregnes en dato for titlen med udgangspunkt i den dato, de fleste eksemplarer er indkøbt.

Populariteten: Der anvendes typisk en simpel inddeling i høj/lav udlånsfrekvens med udgangspunkt i, hvor stor en andel af titlens eksemplarer, der var udlånt på opstartstidspunktet. Der defineres en grænseværdi (f.eks. 30%) for, hvor stor en andel der skal være udlånt, for at populariteten er "høj". Det er her vigtigt, at materialegrupperne forinden har fået sat markeringen "udlånbar" korrekt.

Ud fra disse kriterier oprettes kategorier, og titlerne indplaceres i disse kategorier. F.eks. kan en titel med materialetypen "Bog", hvor de fleste eksemplarer er indkøbt i februar 2014, og hvor andelen af udlånte materialer var høj, blive indplaceret i kategorien "Bo2014Q1H" (Bog, 1. kvartal 2014, Høj popularitet).

Desuden vil de oprettede kategorier få sat en kategorikonsekvens, ligeledes ud fra regler specificeret af kunden. Med denne tilgang kan kunden vedligeholde fordelingsprincipperne ved at skifte kategorikonsekvensen på de oprettede kategorier efterhånden som tiden går.

Der er brug for følgende informationer fra kunden:

Der kan leveres et skema til indtastning af disse data, samt et eksempel på et udfyldt skema.

Det er selvfølgelig altid muligt at ændre kategori for titlerne manuelt. Det er også kundens opgave at oprette nye kategorier, efterhånden som behovet opstår, samt løbende at tilpasse kategorikonsekvensen for kategorierne.
Det står kunden frit for sideløbende at oprette kategorier, der ikke følger det automatisk genererede mønster - f.eks. til specielle titler, der skal håndteres anderledes.