Anvisningsalgoritmen


Indhold


Overblik

Når et materiale er afleveret, sender BS en forespørgsel til IMS om, hvilken filial materialet skal fordeles til. IMS beregner en filial ud fra viden om alle materialernes placering samt de opstillede regler for filialernes beholdninger og egenskaberne ved det specifikke materiale.

Input til algoritmen:

Output fra algoritmen:

BS bør ikke spørge IMS om anvisning for fratagne materialer. For disse materialer bør BS på egen hånd kunne dirigere materialet til bestillingens afhentningsfilial. Hvis IMS modtager en anvisningsforespørgsel på et frataget materiale, vil IMS svare som om, materialet ikke er frataget. Materialet vil dog ikke blive påvirket.

Det er på hver filial markeret, om filialen er med i IMS. Hvis en filial ikke er "med i IMS", betyder det, at flydende materialer aldrig anvises til filialen, og at materialer med fast tilhør på filialen altid får materialet anvist.

Det er på hver afdeling markeret, om afdelingen er med i IMS. Hvis et materiale tilhører en afdeling, der ikke er med i IMS, og materialet har fast tilhør på en filial, vil materialet ligeledes altid blive anvist til denne filial. Er materialet flydende, har afdelingens markering ingen betydning.

Via filialparameteren "Faste materialer aldrig på hotel" kan det angives, at filialens materialer altid skal anvises til filialen uanset kapacitet, kategori mv. Hvis et materiale har fast tilhørsforhold til en sådan filial, skal materialet altså altid anvises til denne filial, medmindre filialen er "midlertidigt lukket".

En filial kan være markeret til at være "midlertidigt lukket" ved at sætte filialparameteren "Luk filial og angiv dato for genåbning". Hvis filialen er lukket, må der ikke anvises IMS-materialer til filialen.

Det er også muligt at lukke en opstillingsgruppe. Flydende materialer anvises aldrig til en lukket opstillingsgruppe. Faste materialer kan anvises til en lukket opstillingsgruppe styret af parameteren "Tillad anvisning af faste materialer til lukkede opstillingsgrupper".

Nedenstående flowchart beskriver den fulde anvisningsalgoritme.

Algorithm Flowchart OutlineHåndtering af anviste materialer

Registrering af materiale som anvist

Når et materiale ved en forespørgsel anvises til en filial, registreres materialet som anvist til filialen ("på vej").

Hvis materialets vej fra afleveringsfilialen til den anviste filial indebærer en mellemstation (central sortering), hvor der skal foretages endnu en sortering (og dermed endnu en anvisning), registreres materialet i første omgang som "indirekte anvist". Når materialet anvises til en filial, det skal sendes direkte til, registreres det som "direkte anvist". Hvis et materiale anvises til at blive på afleveringsfilialen, betragtes dette ligeledes som "direkte anvist".

Hvis materialet på forespørgselstidspunktet er frataget til en bestilling, registreres materialet ikke som anvist.


Håndtering af materialer, der allerede er blevet anvist

I forbindelse med anvisning af et materiale beregnes beholdningen (målt i både meter og antal eksemplarer af titlen) i de opstillingsgrupper, det afleverede materiale tilhører på de forskellige filialer. I den forbindelse medregnes de materialer, der pt. befinder sig "på plads" i opstillingsgruppen, samt de materialer der er registreret som "anvist". For den filial, et nyt materiale afleveres på, medregnes kun materialer "direkte anvist", hvorimod der for de andre filialer medregnes både "indirekte anvist" og "direkte anvist".

Dette har den effekt, at materialer, der er anvist til en filial, men som kan omdirigeres undervejs, ikke tager pladsen for de materialer, der efterfølgende afleveres på denne filial, og som derved kan spare transport. Hvis et lokalt afleveret materiale på denne måde "snupper pladsen" foran et andet materiale, der var "indirekte anvist", vil anvisningsalgoritmen om nødvendigt sende dette materiale et andet sted hen, når der forespørges om anvisning igen.

Hvis et materiale var direkte anvist til en filial fra en tidligere anvisning, og parameteren Direkte anvisning er låst samtidig er sat til 'Ja', bliver alle beregninger på materialet stoppet, og der svares med den tidligere anviste filial. I dette tilfælde indgår svaret ikke i statistikken vist i f.eks. rapporten Liste over anvisninger.

Hvis et materiale var indirekte anvist til en filial fra en tidligere anvisning, eller parameteren Direkte anvisning er låst er sat til 'Nej', vil anvisningsalgoritmen blive kørt som normalt. Dog vil den tidligere anviste filial blive valgt igen, hvis der ellers ville være blevet anvendt lodtrækning.


Simpel anvisning

Under indkøring af IMS, hvor der endnu ikke er fuld konfiguration af opstillingsgrupper mv., kan det være en fordel at anvende en simplere logik. Dette styres af parameteren "Anvend simpel anvisning".

Den simplere anvisningslogik arbejder efter følgende regler:

Der kigges altså ikke på filialernes kapacitet og beholdning eller materialets match med filialernes opstillingsgrupper. Materialehoteller kommer ikke i spil.


Anvisning til udstillingsforløb

Det første, anvisningsalgoritmen gør, er at tjekke, om materialet matcher et aktivt og åbent udstillingsforløb med fri plads (både antal-maks og eksemplar-maks). Hvis dette er tilfældet, anvises materialet til et udstillingsforløb.

Hvis materialet matcher flere mulige udstillingsforløb, vælges ud fra disse regler:

Materialet markeres på vej til udstillingsforløbet, og anvisningsalgoritmen returnerer udstillingsforløbets filial samt den afdeling, der er angivet på udstillingsforløbet.


Anvisning af flydende materialer

Nedenstående flowchart beskriver anvisningsalgoritmen for flydende materialer. Princippet for algoritmen er, at der arbejdes med en mængde af mulige filialer, og forskellige regler trinvis udelukker filialer fra denne mængde.


Flowchart til anvisning af flydende materialer


De følgende underafsnit beskriver et par trin, der er specifikke for anvisning af flydende materialer.


Prioritering af ny filial

Anvisningsalgoritmen kan konfigureres til at foretrække filialer, der ikke har haft et eksemplar af titlen stående for nyligt. Hermed kan opnås en højere grad af rotation i fordelingen af specielt titler med få eksemplarer.

Denne del af anvisningsalgoritmen kan slås til og fra med parameteren "Fordel materialer til filialer, der ikke har haft titlen stående for nyligt". Parameteren kan angive en procentdel af anvisningsforespørgslerne, der skal anvende denne funktionalitet. Dermed kan man opnå en balance mellem transportbesparelse og rotation af materialerne.


Vægtet lodtrækning

Hvis der er flere mulige udlånsfilialer, foretages en vægtet lodtrækning. Der er fire mulige scenarier for lodtrækningen:

Filialerne er under meter-min:
Filialerne vægtes efter, hvor langt (i %) deres beholdning er under deres meter-min (meter-min% - beholdning%).
Filialerne er over meter-min men under eksemplar-min:
Først kigges på, hvor langt filialerne er under eksemplar-min. Hvis én filial er længst fra sit eksemplar-min, vælges denne uden lodtrækning. Er flere filialer lige langt fra deres respektive eksemplar-min, foretages lodtrækning vægtet efter en vægt (0-100), der angives af den filialspecifikke parameter vægt til brug ved vægtet lodtrækning.
Filialerne er over både meter-min og eksemplar-min, og meter-maks må ifølge kategorikonsekvensen ikke overskrides:
Filialerne vægtes efter, hvor meget ledig plads (i %) der er op til deres respektive meter-maks (meter-maks% - beholdning%).
Filialerne er over både meter-min og eksemplar-min, og meter-maks må ifølge kategorikonsekvensen gerne overskrides:
Filialerne vægtes efter den filialspecifikke parameter.

Anvisning af faste materialer

Nedenstående flowchart beskriver algoritmen for anvisning af faste materialer. Udover muligheden for anvisning til materialehotel er den kun materialets faste filial, der kan komme i betragtning.


Flowchart til anvisning af faste materialerAnvisning til materialehotel

For både faste og flydende materialer gælder, at hvis et materiale skal fordeles til et materialehotel, udvælges materialehotellet via en simpel prioritering (1, 2, 3, ...) konfigureret med filialparameteren materialehotel prioritering. Første hotel i prioriteringslisten, som er under meter-maks, vælges. Dog kan der for hver enkelt filial være angivet et foretrukket materialehotel til faste materialer. Hvis materialet har fast tilhørsforhold på en filial, og denne filial har et foretrukket materialehotel angivet, anvises materialet til dette materialehotel, hvis der er plads. Er der ikke plads, anvendes den almindelige prioritering.