P28 Livscyklusregler

På denne side administreres livscyklusreglerne, som er en vigtig del af automatisk livscyklushåndtering.


HOVEDSIDE (P28): Livscyklusregler

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun regler der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med regler Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Position
  • Navn
  • Min. korrigeret udlånsprocent
  • Max. korrigeret udlånsprocent
  • Evt. ny kategori
  • Reduktion (ja/nej)
  • Supplering (ja/nej)
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Åbner dialogen 'Rediger livscyklusregel' med detaljerede oplysninger for den valgte livscyklusregel.
'Opret'-knap Åbner dialogen 'Rediger livscyklusregel' til oprettelse af en ny livscyklusregel.
'Slet'-knap Sletter den valgte livscyklusregel.
'Start beregning'-knap Starter beregning af match mellem titelstatistikken og livscyklusreglerne.
Denne funktion kan bruges, når man har foretaget ændringer i livscyklusreglerne og ønsker, at disse ændringer skal slå igennem i rapporterne tidligere end ved næste automatiske kørsel (hver nat).
Bemærk: Når man trykker på knappen, startes beregningen på serveren, og man kan arbejde videre i webklienten med det samme. Selve beregningerne kan tage et stykke tid (nogle minutter) at færdiggøre, hvorefter resultatet kan ses i rapporterne.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Åbner dialogen 'Rediger livscyklusregel' med detaljerede oplysninger for den valgte regel, men oplysningerne kan ikke redigeres.


DIALOG (P28.1): Rediger livscyklusregel

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af en ny livscyklusregel.

Se afsnittet om beregning af titelstatistikken for beskrivelse af de enkelte felters betydning.

Element Beskrivelse
Felt til rækkefølge Dette tal angiver reglens rækkefølge i listen. Dette svarer til reglens prioritering – lavere tal = højere prioritering.
Bemærk: Feltet udfyldes som udgangspunkt med nummeret på den række, der var markeret i listen, da der blev trykket på knappen "Opret". Værdien kan frit ændres. Eksisterende regler vil blive flyttet i rækkefølgen, hvis det er nødvendigt.
Felt til navn Dette felt angiver reglens navn.
Felt til beskrivelse Dette felt giver en beskrivelse af reglen
Felter til valg af automatiske handlinger
Afkrydsningsfelt og liste til valg af ny kategori Sættes et flueben i dette felt, vil der kunne vælges en kategori som titlerne skal have. Hvis der trykkes på 'Vis'-knappen vises detaljerne for den valgte kategori.
'Reduktion'-afkrydsningsfelt Sættes et flueben i dette felt vil reglen indikere reduktion af beholdningen. Der skal så være udfyldt en værdi i feltet 'min. korrigeret udlånsprocent'.
Når der er sat markering i dette felt, vises yderligere en hjælpetekst, der beskriver, hvilke reduktionsgrænser der anvendes. Den nedre grænse for antal udlånbare eksemplarer har en bundgrænse, der er styret af systemparameteren "Minimum antal udlånbare eksemplarer efter reduktion", og således kan overstyre værdien angivet i minimums-feltet for nuværende antal udlånbare eksemplarer.
Læs mere om beregning af reduktionsantal.
'Supplering'-afkrydsningsfelt Sættes et flueben i dette felt vil reglen indikere supplering af beholdningen. Der skal så være udfyldt en værdi i feltet 'max. korrigeret udlånsprocent'.
Felter til angivelse af betingelser på reglen
Valgliste med flydkoder Her kan vælges en flydkode, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens flydkode.
Valgliste med filialer Her kan vælges en filial, som en titel skal have som fast filial, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens faste filial.
Valgliste med afdelingstyper Her kan vælges en afdelingstype, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens afdelingstype.
Valgliste med afdelinger Her kan vælges en afdeling, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens afdeling.
Valgliste med opstillinger Her kan vælges en opstilling, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens opstilling.
Valgliste med delopstillinger Her kan vælges en delopstilling, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens delopstilling.
Valgliste med materialegrupper Her kan vælges en materialegruppe, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens materialegruppe.
Valgliste med materialetyper Her kan vælges en materialetype, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens materialetype.
Valgliste med klassifikationsgrupper Her kan vælges en klassifikationsgruppe, som en titel skal have, for at reglen matcher titlen.
Der kan også vælges '*', hvilket angiver, at reglen ikke sætter nogen betingelse på titlens klassifikationsgruppe.
Felter til klassifikationsinterval Her kan der angives et interval, som en titels klassifikation skal ligge i, for at reglen matcher titlen. Der anvendes de sædvanlige regler for intervaller.
Felter til min. og max. accessionsdage Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor "gammel" en titels accessionsdato skal være, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. antal dage siden seneste udlån Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange dage det skal være siden, et af titlens materialer blev udlånt, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Bemærk: Hvis der kun angives et minimumsantal, vil titler, der aldrig har været udlånt, også blive medtaget (logikken er "ingen udlån nyere end dette antal dage").
Felter til min. og max. antal nuværende eksemplarer Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange eksemplarer der skal være af en titel, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. antal nuværende flydende eksemplarer Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange flydende eksemplarer der skal være af en titel, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. antal nuværende faste eksemplarer Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange faste eksemplarer der skal være af en titel, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. antal nuværende udlånbare eksemplarer Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange udlånbare eksemplarer der skal være af en titel, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Tip: Angiv en værdi i minimum her, hvis der i en reduktionsregel er behov for, at det bevarede antal eksemplarer er højere end den konfigurerede bundgrænse.
Eks.: Bundgrænsen er sat til 0 for muliggøre kassation af sidste eksemplar, men der opsættes en reduktionsregel, der matcher titler, hvor det ønskes at bevare 2 eksemplarer. Derfor sættes minimum til 3 - én højere: Reglen matcher ikke længere, når der 2 eksemplarer tilbage, og der dannes ikke længere reduktionsordrer.
Felter til min. og max. antal nuværende reserverbare eksemplarer Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange reserverbare eksemplarer der skal være af en titel, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. antal nuværende udlånte eksemplarer Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange udlånte eksemplarer der skal være af en titel, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. nuværende udlånsprocent Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor stor en andel af en titels eksemplarer, der skal være udlånt, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. antal gennemsnitlige udlånte eksemplarer Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor mange eksemplarer der i gennemsnit har været udlånt af en titel, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Felter til min. og max. korrigeret udlånsprocent Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvad en titels korrigerede udlånsprocent skal være, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.
Den korrigerede udlånsprocent er et udtryk for, hvor stor en andel af titlens nuværende beholdning der forventes udlånt, hvis det historiske udlånsmønster fortsætter uændret.
Disse værdier spiller en vigtig rolle, hvis reduktion eller supplering er angivet på reglen.
Felter til min. og max. procent udlån efter bestilling Her kan der angives nedre og/eller øvre grænser for, hvor stor en andel af titlens udlån, der er foretaget på baggrund af reservering/bestilling, for at reglen matcher titlen.
Begge værdier er inklusive.