Ordrer

En ordre indikerer helt overordnet, at et materiale ønskes fremfundet.

Der findes flere forskellige ordretyper, som stammer forskellige steder fra, og som har lidt forskellig opførsel. Ordretyperne er overordnet inddelt i tre forskellige ordreklasser.

Der er følgende ordreklasser og tilhørende ordretyper i IMS:

De forskellige ordreklasser og ordretyper beskrives i de følgende afsnit.

Ordreklasser

Flytteordrer

Disse ordretyper angiver, at et materiale skal flyttes et andet sted hen. Disse ordrer har en destination, og der skal derfor anvendes registrerede transportenheder ved håndteringen af denne ordreklasse.

Kassationsordrer

Disse ordretyper angiver, at et materiale skal kasseres uden efterbehandling. Disse ordrer har ingen destination, så der skal ikke anvendes registrerede transportenheder ved håndteringen af denne ordreklasse.

Listeordrer

Disse ordretyper angiver, at materialet skal findes frem og håndteres eller kontrolleres efter interne retningslinjer. Disse ordrer har ingen destination, så der skal ikke anvendes registrerede transportenheder ved håndteringen af denne ordreklasse.

Ordretyper

Bestillingsordre

En bestilling kommer fra BS, hvor den angiver, at en låner ønsker et materiale. Bestillingen angiver et eller flere materialer, som alle kan fratages til bestillingen. Ud fra bestillingen beregner IMS en fremfindingsordre.

Når et materiale er blevet frataget til bestillingen, dirigeres materialet hen til en reserveringshylde på den afhentningsfilial, bestillingen angiver.


Opfyldningsordre

IMS kan automatisk oprette opfyldningsordrer til at supplere opstillingsgrupper med for lav beholdning.

Efter fremfindingen sendes materialet videre til den filial, hvor opstillingsgruppen var i underskud. Herefter skal materialet sættes på plads.

Opfyldningsordrerne slettes automatisk hver nat, hvorefter der genereres nye opfyldningsordrer.

En opfyldningsordre slettes også, så snart det udpegede materiale er fremfundet på baggrund af opfyldningsordren, eller hvis materialet på anden vis bevæger sig (f.eks. udlånes).


Udstillingsordre

IMS kan automatisk oprette udstillingsordrer til at supplere udstillingsforløb med for lav beholdning.

Efter fremfindingen sendes materialet videre til den filial, hvor udstillingsforløbet var i underskud. Herefter skal materialet sættes i udstillingen.

Udstillingsordrerne slettes automatisk hver nat, hvorefter der genereres nye udstillingsordrer.

En udstillingsordre slettes også, så snart det udpegede materiale er fremfundet på baggrund af udstillingsordren, eller hvis materialet på anden vis bevæger sig (f.eks. udlånes).


Rotationsordre

IMS kan automatisk oprette rotationsordrer til at flytte materialer, der har stået stille i en opstillingsgruppe i et stykke tid, til en ny filial.

Efter fremfindingen sendes materialet videre til en anden filial, hvor materialets titel ikke har stået for nylig.

Rotationsordrerne slettes automatisk hver nat, hvorefter der genereres nye rotationsordrer.

En rotationsordre slettes også, så snart det udpegede materiale er fremfundet på baggrund af rotationssordren, eller hvis materialet på anden vis bevæger sig (f.eks. udlånes).


Manuel flytteordre

Denne type ordre oprettes manuelt i IMS.

Der er på ordren angivet, hvilken filial materialet i første omgang skal sendes til. Materialet kan være blevet anvist i forbindelse med oprettelse af ordren, men ikke nødvendigvis. Hvis materialet ikke er anvist, anvendes anvisningsalgoritmen efterfølgende til at finde en passende filial til materialet.

Ordrer af denne type kan f.eks. bruges til at få fyldt interessante materialer i en opstillingsgruppe. I dette tilfælde vil man anvise materialet, når ordren oprettes.

Man kan også bruge denne type ordre til at få materialer i omløb, hvis man blot ønsker dem fjernet fra deres nuværende placering. I dette tilfælde vil man ikke anvise materialet i første omgang men lade anvisningsalgoritmen håndtere materialet senere.

Ordren slettes automatisk, når materialet er blevet fremfundet — eller hvis materialet fratages/udlånes/kasseres/slettes.

Bemærk: Der kan kun være én flytteordre på et materiale ad gangen. Oprettes en ny flytteordre på samme materiale, slettes den eksisterende flytteordre på materialet automatisk.


Fejlretningsordre

IMS kan automatisk oprette fejlretningsordrer til flytning af forkert placerede materialer.

Fejlretningsordrer oprettes af den automatisk fejlretning af forkert placerede materialer.

Efter fremfindingen sendes materialet til central sorterings filialen, hvor anvisningsalgoritmen anvendes til at finde en passende filial til materialet.

Fejlretningsordrer slettes automatisk hver nat, hvorefter der genereres nye fejlretningsordrer.

En fejlretningsordre slettes også, så snart det udpegede materiale er fremfundet på baggrund af fejlretningsordren, eller hvis materialet på anden vis bevæger sig (f.eks. udlånes).


BS fejlretningsordre

BS fejlretningsordrer dannes af BS for materialer der skal håndteres i BS.

Destinationen er central sortering.

BS fejlretningsordrer slettes automatisk hver nat, hvorefter der genereres nye fejlretningsordrer.

Ordren slettes også automatisk, når materialet er blevet fremfundet — eller hvis materialet fratages/udlånes/kasseres/slettes.

Bemærk: Der kan kun være én BS fejlretningsordre på et materiale ad gangen. Oprettes en ny BS fejlretningsordre på samme materiale, slettes den eksisterende BS fejlretningsordre på materialet automatisk.


Autokassationsordre

Kassationsordrer modtages fra BS og angiver, at det nævnte materiale ønskes kasseret.

Efter fremfindingen skal materialet ikke sendes videre og har derfor ikke nogen destination.

Kassationsordren slettes, når materialet er blevet fremfundet til ordren, eller materialet på anden vis er blevet kasseret.


Manuel kassationsordre

Denne type ordre oprettes manuelt i IMS. Ordren indikerer, at materialet ønskes kasseret.

Efter fremfindingen skal materialet ikke sendes videre og har derfor ikke nogen destination.

Kassationsordren slettes, når materialet er blevet fremfundet til ordren, eller materialet på anden vis er blevet kasseret.


Reduktionsordre

Reduktionsordrer oprettes af den automatiske livscyklushåndtering, når der skal kasseres materialer for at reducere beholdningen af en titel.

Efter fremfindingen skal materialet ikke sendes videre og har derfor ikke nogen destination.

Reduktionsordren slettes, når materialet er blevet fremfundet til ordren, eller materialet på anden vis er blevet kasseret.

Reduktionsordrerne slettes automatisk hver nat, hvorefter der genereres nye reduktionsordrer.


Materialeplejeordre

Materialeplejeordrer modtages fra BS og angiver, at det nævnte materiale ønskes "kigget på".

Fremfindingsmæssigt er materialeplejeordrer placeret på en navngivet liste, som vælges på mobilklienten. Ordrerne overføres enkeltvis fra BS til IMS og sammenkobles i IMS til en liste i kraft af det listenavn, BS har angivet på de enkelte ordrer.

Efter fremfindingen skal materialet ikke sendes videre og har derfor ikke nogen destination.

Materialeplejeordren slettes, når materialet er blevet fremfundet til ordren. IMS kan dog også konfigureres til at slette materialeplejeordrer automatisk baseret på deres alder (parameteren "Antal dage før materialeplejeordrer automatisk slettes").

Materialeplejeordren slettes også, hvis materialet kasseres.


Manuel listeordre

Disse ordrer oprettes manuelt i IMS.

Fremfindingsmæssigt er manuelle listeordrer placeret på en navngivet liste, som vælges på mobilklienten. Enkelte ordrer sammenkobles i IMS til en liste i kraft af det listenavn, der er angivet på de enkelte ordrer.

Denne type ordre fungerer fremfindingsmæssigt på samme måde som materialeplejeordrer — dvs. at ordren ikke angiver nogen destination for materialet, som derfor ikke registreres ned i en transportenhed.

Ordren slettes automatisk, når materialet er blevet fremfundet. IMS kan dog også konfigureres til at slette manuelle listeordrer automatisk baseret på deres alder (parameteren "Antal dage før manuelle listeordrer automatisk slettes").

Ordren slettes også, hvis materialet kasseres.