P27 Redigér konfiguration

Den enkelte filial i IMS-systemet kan have tilknyttet en række filialkonfigurationer, som definerer flydmedlemskaber, finsorteringsopdelinger, opstillingsgrupper og fremfindingsrækkefølge. Konfigurationerne kan aktiveres, når det ønskes. Denne skærm giver mulighed for at redigere filialkonfigurationen inden den aktiveres, og skærmhierarkiet er givet som følger:


HOVEDSIDE (P27): Redigér konfiguration

Siden har øverst en stribe felter, der gælder overordnet for konfigurationen:

Element Beskrivelse
Felt med filial Navn på den filial, konfigurationen tilhører
Felt med konfigurationsnavn + 'Vælg'-knap Konfigurationens navn samt en 'Vælg'-knap, der åbner dialogen 'Redigér konfigurationsnavn', hvor konfigurationen kan omdøbes.
Felt med status Status for konfigurationen. Kan være "Historisk", "Aktiv" eller "Kladde".
Hvis der åbnes en konfiguration med status "Historisk" eller "Aktiv", kan den ikke redigeres

Derudover består siden af følgende faneblade:

Fanebladene er dokumenteret i det efterfølgende.


FANEBLAD #1 på siden "Redigér konfiguration": Flydmedlemskaber

På dette faneblad kan filialkonfigurationens flydmedlemskaber ses og redigeres.

Læs mere om flyd.

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun flydgrupper, der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Vis alle'-afkrydsningsfelt Hvis afkrydset vises alle kombinationer mellem flydkoder og afdelingstyper, og ellers vises kun kombinationer, som kan benyttes for den valgte filialkonfiguration.
Tabel med fyldmedlemskaber Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Flydkode
 • Flydkodenavn
 • Beskrivelse
 • Afdelingstype ('Børn' eller 'Voksen')
 • Om filialen er medlem af flydgruppen
 • Den afdeling, materialer i denne flydgruppe er placeret i, når de er på denne filial. Er der ikke valgt en afdeling vises <Ingen afdelingsskift>
Tabellen kan sorteres efter indholdet af kolonnerne 'Kode' eller 'Navn'. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes sorteret efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen 'Redigér flydmedlemskab' med detaljerede oplysninger for det valgte flydmedlemskab, hvor oplysningerne kan redigeres
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen 'Redigér flydmedlemskab' med detaljerede oplysninger for det valgte flydmedlemskab, men oplysningerne kan ikke redigeres

FANEBLAD #2 på siden "Redigér konfiguration": Finsorteringsopdelinger

På dette faneblad kan filialkonfigurationens finsorteringsopdelinger ses og ændres.

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun finsorteringsopdelinger, der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med finsorteringsopdelinger Oversigt med navne på finsorteringsopdelinger vises på denne skærm, og oversigten sorteres ved at klikke på kolonnenavnet.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for finsorteringsopdeling' med detaljerede oplysninger for den valgte finsorteringsopdeling, hvor oplysningerne kan redigeres
'Opret'-knap Viser tom 'Indtast oplysninger for finsorteringsopdeling'-dialog til oprettelse af ny finsorteringsopdeling
'Slet'-knap Sletter den valgte finsorteringsopdeling
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for finsorteringsopdeling' med detaljerede oplysninger for den valgte finsorteringsopdeling, men oplysningerne kan ikke redigeres

FANEBLAD #3 på siden "Redigér konfiguration": Opstillingsgrupper

På dette faneblad kan filialkonfigurationens opstillingsgrupper ses og redigeres.

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun opstillingsgrupper, der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
Tabel med opstillingsgrupper Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Placering
 • Navn
 • Minimumbeholdning
 • Maksimumbeholdning
 • Lukket
 • Beskrivelse
 • Sidst ændret
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for opstillingsgruppe' med detaljerede oplysninger for den valgte opstillingsgruppe, hvor oplysningerne kan redigeres
'Opret'-knap Åbner tom 'Indtast oplysninger for opstillingsgruppe'-dialog med detaljerede oplysninger for den valgte opstillingsgruppe, hvor oplysningerne kan redigeres
'Kopiér fra...'-knap Viser dialogen 'Kopiér fra opstillingsgruppe, hvor man kan vælge en eksisterende opstillingsgruppe, man ønsker at kopiere til den pågældende filialkonfiguration, man arbejder på.
'Slet'-knap Sletter den valgte opstillingsgruppe
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for opstillingsgruppe' med detaljerede oplysninger for den valgte opstillingsgruppe, men oplysningerne kan ikke redigeres

FANEBLAD #4 på siden "Redigér konfiguration": Fremfindingsrækkefølge

På dette faneblad kan fremfindingsrækkefølgen for filialens placeringer ses og ændres.

Element Beskrivelse
Træstruktur med fremfindingsrækkefølge Fremfindingsrækkefølgen for en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Krimi A-F
 •    ▷ Krimi G-H
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Hver lokalitet i hierarkiet er vist med et af nedenstående ikoner, der illustrerer én af 2 muligheder fra den aktive konfiguration:
Anvendelsen:
- Når lokaliteten er tilkoblet en opstillingsgruppe. I dette tilfælde vises opstillingsgruppens navn - se uddybende beskrivelse i fremfindingsrækkefølgen.
Anvendelsestypen:
- Når lokaliteten ikke er tilkoblet en opstillingsgruppe. I dette tilfælde vises lokalitetens navn - se uddybende beskrivelse i fremfindingsrækkefølgen.
 •  <Ikke direkte anvendt>
 •  Opstillingsgruppe
 •  Kaotisk opstilling - Reserveringshylde
 •  Kaotisk opstilling - Udstilling
 •  Kaotisk opstilling - Opbevaring
 •  Ingen opstillingsgruppe tilknyttet
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen 'Redigér fremfindingsrækkefølgen', hvor fremfindingsrækkefølgen kan redigeres for de lokaliteter, der er underlokaliteter, til den valgte lokalitet. Det er kun muligt at vælge lokaliteter der har underlokaliteter.
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen 'Redigér fremfindingsrækkefølgen', men oplysningerne kan ikke redigeres

DIALOG (P27.1): Redigér flydmedlemskab

Denne dialog anvendes til at redigere et flydmedlemskab.

Læs mere om flyd.

Element Beskrivelse
Felt til kode Kode fra BS til at identificere flydmedlemskabet. Koden kan ikke ændres her.
Felt til navn Angiver navn på flydgruppen. Navnet kan ikke ændres her.
'Filialen er medlem'-afkrydsningsfelt Hvis filialen skal være medlem af det specifikke flydmedlemskab, afkrydses dette felt
Valgliste til valg af afdelingstype Her vælges, hvilken afdelingstype, som skal være tilknyttet den valgte flydkode.
Valgliste til valg af afdeling Den afdeling, materialer i denne flydgruppe er placeret i, når de er på denne filial. Hvis der på flydkoden er angivet, at der ikke anvendes afdelingsskift, kan der ikke vælges en afdeling, og tilsvarende skal der vælges en afdeling, hvis flydkoden anvender afdelingsskift.

DIALOG (P27.2): Indtast oplysninger for finsorteringsopdeling

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny finsorteringsopdeling.

Element Beskrivelse
Felt til navn Navn på finsorteringsopdeling

DIALOG (P27.3): Indtast oplysninger for opstillingsgruppe

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny opstillingsgruppe. Se evt. eksempler og vejledningen "Planlægning af konfiguration af opstillingsgrupperne".

Generelt:

Element Beskrivelse
Felt til navn Opstillingsgruppens navn
Valgliste med finsorteringsopdelinger Angiver, hvilken finsorteringsopdeling opstillingsgruppens materiale skal anvende f.eks. 'Voksen'
'Prioritering som magasin'-afkrydsningsfelt Angiver, hvilken placeringstype der skal anvendes på opstillingsgruppen. Hvis afkrydsningsfeltet er afkrydset, anvendes 'Opstillingsgruppe - Magasin', og ellers anvendes 'Opstillingsgruppe - Ikke magasin'. Placeringstypen anvendes ved beregning af fremfindingslister.
Felt til minimumbeholdning + afkrydsningsfelt Angiver minimumbeholdning i procent (meter-min-%) for opstillingsgruppen.
Hvis der ønskes angivet en værdi, skal der være markering i afkrydsningsfeltet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, anvendes standardværdien sat via parameteren "Default meter-min" angivet på filial- eller systemniveau.
Felt til maksimumbeholdning + afkrydsningsfelt Angiver maksimumbeholdning i procent (meter-maks-%) for opstillingsgruppen.
Hvis der ønskes angivet en værdi, skal der være markering i afkrydsningsfeltet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, anvendes standardværdien sat via parameteren "Default meter-maks" angivet på filial- eller systemniveau.
'Auto opfyldning ved underskud'-afkrydsningsfelt Angiver, om automatisk opfyldning af opstillingsgruppen ved underskud er aktiveret.
'Grænseværdi' + afkrydsningsfelt Angiver den grænseværdi, som den automatiske opfyldning skal anvende.
Hvis der ønskes angivet en værdi, skal der være markering i afkrydsningsfeltet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, anvendes standardværdien sat via parameteren "Grænseværdi for automatisk opfyldning fra hotel" angivet på filial- eller systemniveau.
'Automatisk rotation'-afkrydsningsfelt Angiver om automatisk rotation er aktiveret for opstillingsgruppen.
'Sortér efter definitionsrækkefølge'-afkrydsningsfelt Angiver, om materialerne fremfindes sorteret efter definitionernes rækkefølge.
Hvis et materiale rammes af mere end én definition, hører det til den første af de ramte definitioner. Læs mere om fremfindingsrækkefølge.
'Sortér efter klassifikation'-afkrydsningsfelt Angiver, om materialerne fremfindes sorteret efter deres klassifikation. Feltet er deaktiveret, når der er tilføjet definitionslinjer til opstillingsgruppen. Læs mere om fremfindingsrækkefølge.
'Adskilt fast/flyd'-afkrydsningsfelt
Aktivér/deaktivér adskilt styring af faste/flydende materialer på opstillingsgruppen
Felt til angivelse af andel
Angiver %-andel af opstillingsgruppens kapacitet forbeholdt materialer med fast tilhør på filialen. Resten af kapaciteten op til 100% bliver forbeholdt flydende materialer
'Lukket'-afkrydsningsfelt
Angiver, om opstillingsgruppen er lukket.
En lukket opstillingsgruppe bliver ikke anvist materialer af anvisningsalgoritmen, dog bestemmer parameteren "Tillad anvisning af faste materialer til lukkede opstillingsgrupper", om faste materialer alligevel må anvises til opstillingsgruppen.

Eks. min/maks for klassifikationsgrupper:

Element Beskrivelse
Tabel med klassifikationsgrupper Her vises værdier for eksemplar-min/maks for de forskellige klassifikationsgrupper.

Følgende oplysninger vises i tabellen:

 • Gruppe
 • Eksemplarminimum
 • Eksemplarmaksimum
Felter til angivelse af eksemplar-min/-maks
Eksemplar-min og eksemplar-maks kan ændres for alle klassifikationsgrupper på samme tid. Ud for indtastningsfelterne er placeret et afkrydsningsfelt. Hvis afkrydsningsfelterne ikke er markeret, foretages ingen ændringer, og hvis afkrydsningsfelterne er markeret, kan der indtastes nye værdier.

BEMÆRK: For den aktuelle opstillingsgruppe vil alle 8 standardværdier for hhv. eksemplar-minimum og -maksimum blive sat, når der indtastes en værdi i feltet. Tabellens værdier ændres ikke, da de angiver standardværdier. Hvis der er angivet en værdi i indtastningsfelterne, anvendes denne/disse for den pågældende opstillingsgruppe uafhængigt af værdierne i tabellen.

Tilknyttede lokaliteter:

Element Beskrivelse
Tabel med lokaliteter Tabellen viser, hvilke lokaliteter der er tilknyttet opstillingsgruppen.

Følgende oplysninger vises i tabellen:

 • Lokalitet
 • Kapacitet
Tabellen kan sorteres efter lokaliteten ved at klikke på kolonnenavnet.
Total kapacitet Feltet viser opstillingsgruppens totale kapacitet udregnet på baggrund af de valgte lokaliteter. Hvis man tilføjer eller fjerner en lokalitet, vil feltet blive opdateret.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Tilføj'-knap Åbner dialogen 'Vælg en lokalitet', hvorfra der kan vælges en lokalitet, der skal tilføjes opstillingsgruppen.
'Fjern'-knap Fjerner den valgte lokalitet fra opstillingsgruppen
Bruger uden redigeringsrettigheder
Ingen rettigheder

Definitioner af opstillingsgruppens indhold:

Element Beskrivelse
Tabel med definitioner af opstillingsgruppens indhold Følgende oplysninger vises i tabellen
 • Rækkenummer
 • Niveau
 • Afdeling
 • Opstilling
 • Delopstilling
 • Materialegruppe
 • Materialetype
 • Klassifikation eller alfabetisk interval*
 • Eksemplarminimum for definition
 • Eksemplarmaksimum for definition
 • Aktuel beholdning (opdateres ved tryk på knappen 'Beregn')
  Når beregningen er foretaget, er det muligt at holde musen over cellerne for at få vist beholdningsantallet for den specifikke definition.
* Klassifikations-kolonnen vises, hvis afkrydsningsfeltet 'Sorter efter klassifikation' er afkrydset. Omvendt vises kolonnen alfabetisk interval, hvis afkrydsningsfeltet ikke er afkrydset.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for definition' med detaljerede oplysninger for den valgte definition, hvor oplysningerne kan redigeres
'Opret'-knap Åbner tom 'Indtast oplysninger for definition'-dialog til oprettelse af ny definition
'Kopier'-knap Opretter kopi af den valgte materialedefinition
'Slet'-knap Sletter valgte definition
'Flyt op'-knap og 'Flyt ned'-knap Flytter den valgte definition enten op eller ned i den prioriterede oversigt
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for definition' med detaljerede oplysninger for den valgte definition, men oplysningerne kan ikke redigeres

Beskrivelse af opstillingsgruppe:

Element Beskrivelse
Felt til beskrivelse Her kan der tilknyttes en kort beskrivelse til den specifikke opstillingsgruppe

Kapacitets- og beholdningsoversigt:

Element Beskrivelse
Felt til minimum beholdning Angiver den minimale kapacitet for opstillingsgruppen i cm - dvs. beholdningens min-% ganget med kapaciteten. Værdien opdateres ved tryk på knappen "Beregn” og vil blive markeret med rød, hvis den aktuelle beholdning er mindre end den minimale beholdning.
Felt til maksimum beholdning Angiver den maksimale kapacitet for opstillingsgruppen i cm - dvs. beholdningens maks-% ganget med kapaciteten. Værdien opdateres ved tryk på knappen "Beregn” og vil blive markeret med rød, hvis den aktuelle beholdning er større end den maksimale beholdning.
Felt til aktuel beholdning Angiver den aktuelle beholdning for opstillingsgruppen i cm. Værdien opdateres ved tryk på knappen "Beregn”.
Felt til antal materialer Angiver det beregnede antal materialer i opstillingsgruppen. Værdien opdateres ved tryk på knappen "Beregn”.
'Beregn'-knap Beregner den aktuelle beholdning på opstillingsgruppen.
Bemærk: Dette tager lidt tid. Når beregningen er foretaget, er det muligt at holde musen over cellerne i kolonnen 'Beh. (cm)' i definitionstabellen for at få vist beholdningsantallet for den specifikke definition.
Bemærk: Som en del af beregningen tages hensyn til, at andre opstillingsgrupper i konfigurationen kan have definitioner på højere niveauer. Materialer, der på denne vis matcher disse andre opstillingsgrupper, er fratrukket det viste beregningsresultat.
'Materialer'-knap Åbner matchende materialer dialogen. Denne viser materialerne der tilhører opstillingsgruppen.

DIALOG (P27.4): Redigér fremfindingsrækkefølgen

Element Beskrivelse
Liste med lokaliteter

Listen viser underlokaliteterne til den valgte lokalitet i fremfindingsrækkefølgen. Hvis lokaliteten 'Fag 3' er valgt i eksemplet nedenfor, vil listen indeholde lokaliteterne 'Hylde 1', 'Krimi A-F' og 'Krimi G-H'.

Et eksempel på et placeringshierarki er givet i følgende eksempel:

 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Krimi A-F
 •    ▷ Krimi G-H
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ud for hver node i hierarkiet vises et ikon til at identificere typen af lokaliteten:
 •  <Ikke direkte anvendt>
 •  Opstillingsgruppe
 •  Kaotisk opstilling - Reserveringshylde
 •  Kaotisk opstilling - Udstilling
 •  Kaotisk opstilling - Opbevaring
 •  Ingen opstillingsgruppe tilknyttet
'Flyt op'-knap og 'Flyt ned'-knap Flytter de valgte lokaliteter enten op eller ned i fremfindingsrækkefølgen.
Der kan vælges flere lokaliteter ved at benytte crtl/shift på tastaturet.

DIALOG (P27.5): Vælg en lokalitet

Element Beskrivelse
Søgefelt Lokalitetstræet reduceres til kun at indeholde elementer, der matcher den indtastede søgestreng
Træstruktur med lokaliteter Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Lokaliteten, der ønskes tilføjet til opstillingsgruppen, markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
 • ▶ Zone "stuen"
 •  ▷ Reol 4
 •   ▶ Fag 3
 •    ▷ Hylde 1
 •    ▷ Hylde 2
 •    ▷ ...
 •   ▶ ...
 •  ▷ Reol 11
 •  ▷ ...
 • ▶ ...
Ud for hver node i hierarkiet vises et ikon til at identificere typen af lokalitet:
 •  <Ikke direkte anvendt>
 •  Opstillingsgruppe
 •  Kaotisk opstilling - Reserveringshylde
 •  Kaotisk opstilling - Udstilling
 •  Kaotisk opstilling - Opbevaring
Ikoner med et kryds (, , , , ) angiver, at lokationen ikke kan benyttes. Der kan vælges blandt de lokaliteter, der har anvendelsestypen "Opstillingsgruppe" eller "<Ikke direkte anvendt>" - dog kun de lokaliteter, der ikke allerede er tilknyttet en opstillingsgruppe i denne filialkonfiguration.
Der kan opstå situationer, hvor en lokalitet ikke kan vælges – men lokaliteter længere nede er valgbare. I det tilfælde vises en pil til at folde ud til venstre for lokalitetens navn. Hvis der ikke er nogen valgbare lokaliteter længere nede, vises pilen til at folde ud ikke.
Er lokaliteten tilknyttet en opstillingsgruppe, vises navnet på denne i parentes.

DIALOG (P27.6): Indtast oplysninger for definition

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny definition. For valglistene gælder, at der kan vælges imellem kendte (og aktive) værdier fra BS eller vælges "*". Stjernen betyder, at feltet ikke lægger begrænsninger i forhold til opstillingsgruppens materialer.

Element Beskrivelse
Valgliste med niveauer Valg af niveau mellem 0 og 14
Valgliste med afdelinger Angiver afdeling for definitionen.
Valgliste med opstilling Angiver opstilling for definitionen. Når der oprettes en ny definition, sættes denne til den specifikke værdi "<> <blank>"
Valgliste med delopstilling Angiver delopstilling for definitionen. Når der oprettes en ny definition, sættes denne til den specifikke værdi "<> <blank>"
Valgliste med materialegruppe Angiver materialegruppe for definitionen. Når der oprettes en ny definition, sættes denne til den specifikke værdi "<> <blank>"
Valgliste med materialetype Angiver materialetype for definitionen.
Klassifikation og alfabetisk udsnit*
(*Vises kun, hvis afkrydsningsfeltet 'Sorter efter klassifikation' er afkrydset på skærmen Indtast oplysninger for opstillingsgruppe)
4 felter (klassifikation-start, alfabetisering-start, klassifikation-slut og alfabetisering-slut). Felterne er som udgangspunkt udfyldt med værdien "*", hvilket betyder, at der ikke lægges begrænsninger på hverken klassifikation og alfabetisering.

Se i øvrigt konceptbeskrivelse for intervaller.
Alfabetisk udsnit To felter repræsenterer et alfabetisk udsnit, og disse kan udfyldes på følgende måde
 • Ingen begrænsninger – begge felter efterlades tomme
 • Én enkelt værdi – kun det første felt udfyldes
 • Et interval – Begge felter udfyldes
Se i øvrigt konceptbeskrivelse for intervaller.
Felt til eksemplar-min Angiver eksemplarminimum for definitionen
Felt til eksemplar-maks Angiver eksemplarmaksimum for definitionen
Bemærk: En tom definition vil kunne matche alle materialer. Under normale omstændigheder giver det ikke mening, at en opstillingsgruppe indeholder alle materialer. Hvis en tom definition oprettes, bliver der vist en dialogboks med en advarsel.

DIALOG (P27.7): Redigér konfigurationsnavn

Element Beskrivelse
Felt til navn Angiver navn på den specifikke konfiguration

DIALOG (P27.8): Kopiér fra opstillingsgruppe

Denne dialog anvendes til at vælge en eksisterende opstillingsgruppe, man ønsker at kopiere til den pågældende filialkonfiguration, man arbejder på.

Der skal vælges en filial, før man har mulighed for at vælge en konfiguration samt opstillingsgruppe i valglisterne.

Når man har valgt en filial, hentes den aktive konfiguration for den pågældende filial, samt de tilhørende opstillingsgrupper, som standard.

Element Beskrivelse
Valgliste med filialer Her kan angives en filial, der skal søges på.
Når der vælges en filial, hentes den aktive filialkonfiguration samt de tilhørende opstillingsgrupper.
Valgliste med konfigurationer Her kan angives en konfiguration inden for den valgte filial, der skal søges på.
Hvis der ikke er nogen konfigurationer tilknyttet filialen, vises beskeden 'Blank filialkonfiguration', og der vil ikke være mulighed for at vælge konfiguration eller opstillingsgruppe.
Valgliste med opstillingsgrupper Her kan angives en opstillingsgruppe, man ønsker at kopiere fra den valgte filial samt konfiguration.
Hvis der ikke er oprettet nogen opstillingsgrupper, for den pågældende filial samt konfiguration, har man ikke mulighed for at vælge en opstillingsgruppe.
'Ok'-knap Knappen er kun aktiv, hvis der er valgt en filial, en konfiguration samt en opstillingsgruppe, man ønsker at kopiere.
Ved tryk på den aktive 'Ok'-knap åbnes Indtast oplysninger for opstillingsgruppe-dialogen, hvor den ønskede opstillingsgruppes værdier er angivet, og opstillingsgruppen kan oprettes.
Bemærk:Når der kopieres en opstillingsgruppe fra en fillial med en finsorteringsopdeling, som ikke findes i den konfiguration, der ønskes at kopiere til, vælges den første finsorteringsopdeling i stedet for.